Uczymy już od 34 750 dni
Katedra

Opis historii Katedry

Katedra zainaugurowała swoją działalność 1 października 1957 roku. Akademicki charakter naszej Uczelni i uniwersyteckie korzenie jej kadry naukowej spowodowały, że od chwili powstania Uczelni w jej działalności naukowo-badawczej znaczący był nurt socjologiczno-filozoficzny i to zarówno w pracach profesorów założycieli, np: Antoniego Peretiatkowicza, Stefana Rosińskiego, Marcina Nadobnika, jak i wielu obecnych profesorów, aktywnych na gruncie rozmaitych dyscyplin ekonomicznych, np. prof. zw. dr hab. Józefa Orczyka, prof. zw. dr hab. Wacława Jarmołowicza, prof. zw. dr hab. Henryka Mruka, prof. zw. dr hab. Marka Ratajczaka, prof. zw. dr hab. Kazimierza Rogozińskiego i innych. Instytucjonalne i organizacyjne warunki do prowadzenia na szerszą skalę teoretycznych i empirycznych badań różnorodnych filozoficzno-socjologicznych aspektów życia gospodarczego powstały w naszej Uczelni dopiero po Październiku 1956 roku. 

Katedra zmieniała swoją nazwę na przestrzeni lat. Formalnie Zakład Socjologii utworzono 1 września 1957 roku, powierzając kierowanie nią jednemu z najwybitniejszych socjologów polskich, współtwórcy tzw. „poznańskiej szkoły socjologicznej” - prof. dr hab. Tadeuszowi Szczurkiewiczowi. W roku 1969 utworzono Zakład Filozofii, którego kierownikiem został dr hab. Władysław Kot. W roku 1991 utworzono Katedrę Socjologii i Filozofii, powierzając kierowanie nią drowi hab. W. Kotowi. Naturalne procesy zmiany zainteresowań naukowych pracowników Katedry oraz przemian świadomości całego środowiska doprowadziły do zmiany nazwy jednostki. Od 1 lipca 2017 r. jednostka funkcjonuje pod nazwą: Katedra Socjologii i Etyki Gospodarczej.
 
Katedra była i jest jednostką organizacyjną, której szczególną – może wręcz najbardziej podstawową – cechą jest to, że tworzy ją zespół ludzi, którzy pracują ze sobą od lat, a jeśli dochodzą do tego zespołu młodsi, to na zasadzie kooptacji. Ta długotrwałość współpracy tworzy skomplikowane, lecz bardzo silne kody porozumienia, stylu argumentacji, sposobu rozumienia wyzwań oraz definicji zadań i celów pracy. I mimo wszystkich różnic, jakie pojawiają się i w tym zespole ludzi, jest silna w nim więź preferencji myślenia socjologicznego i wspólnota odpowiedzialności za swoją pracę w Katedrze, która stała się dobrem wspólnym, wartością samą w sobie służącą innym – Uczelni i jej studentom. Sama bibliografia publikacji pracowników Katedry Socjologii i Filozofii obejmująca ponad 1500 pozycji, wskazuje na skalę wykonanej w Katedrze pracy badawczej i udział w niej poszczególnych pracowników.

Lista profesorów i współpracowników, którzy tworzyli i tworzą autentyczny dorobek naukowy Katedry obejmuje takie nazwiska jak: prof. dr hab. Tadeusz Szczurkiewicz; prof. dr hab. Franciszek Krzykała; prof. zw. dr hab. Henryk Januszek; prof. zw. dr hab. Włodzimierz Kaczocha; dr hab. Władysław Kot, prof. nadzw. UEP; prof. zw. dr hab. Jan Sikora; dr hab. Barbara Pogonowska, prof. nadzw. UEP; dr hab. Grażyna Krzyminiewska, prof. nadzw. UEP; dr hab. Andrzej Przymeński, prof. nadzw. UEP; dr hab. Halina Zboroń, prof. nadzw. UEP; doc. dr Aleksander Wesołowski; dr Dominika Harędzka; dr Maria Jankowska; dr Sławomir Jasiński; dr Natalia Krzyżanowska; dr Józef Michalak; dr Karolina Nowak; dr Zuzanna Rataj; dr Henryk Paszke; dr Andrzej Suwalski; dr Marek Szczepański; dr Janusz Tomaszewski; dr Ryszard Wojnarski; mgr Anna Bernatowicz; mgr Grażyna Łyskawa; mgr Elżbieta Świtalska; mgr Anna Waligóra; mgr Krzysztof Bandasz; mgr Kamil Dyrtkowski; mgr Tomasz Kolendo; mgr Piotr Litewka, mgr Michał Litwiński.
(oprac. prof. zw. dr hab. H.Januszek)

Odeszli od nas…

Lipiec 2008r. ŚP. PROF. FRANCISZEK KRZYKAŁA, wybitny socjolog, autor wielu prac z zakresu socjologii gospodarczej, socjologii transportu, socjologii informacji i socjologii pracy, znakomity dydaktyk i organizator życia akademickiego, uczynny i serdeczny kolega, człowiek wielkiego taktu i kultury osobistej.

Sierpień 2012r. ŚP. DOC. DR ALEKSANDER WESOŁOWSKI, ceniony specjalista w zakresie socjologii i polityki społecznej, wieloletni pracownik naszej Katedry

Maj 2015r. ŚP. MGR JANINA NOWAK, wieloletnia pracowniczka naszej Katedry, opiekunka zbioru bibliotecznego