Uczymy już od 34 756 dni
Współpracownicy Katedry

prof. dr hab. Henryk Januszek

Problematyka naukowo-badawcza: socjologia ekonomiczna, socjologia biznesu, socjologia pracy, socjoekonomia, ekonomika pracy
Dane biograficzne
Tytuł profesora nauk ekonomicznych uzyskał w 2003 roku, a stopień naukowy dr. hab. w zakresie socjologii i nauk ekonomicznych w 1992 roku. Uczestniczył w seminarium naukowym w zakresie gospodarki rynkowej we Vlotho w Niemczech (1991). Przeszedł wszystkie szczeble kariery akademickiej i naukowej na uczelni: od stażysty do profesora zwyczajnego (1970-2003). Do września 2012r. pełnił funkcję kierownika Katedry Socjologii i Filozofii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu; obecnie jest kierownikiem Studiów Podyplomowych: "Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej" oraz „Gospodarowanie zasobami dla kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej”. Jest członkiem Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą, Komisji ds. Przeprowadzania Oceny Członków Komisji Oceniających, Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów, członkiem Rady Programowej do spraw upowszechniania historii i tradycji UEP, członkiem Komisji ds. Rozwoju Wydziału Ekonomii, b. Przewodniczącym Komisji ds. Organizacji i Promocji (WE). Od 1995 jest członkiem Rady Naukowej Poznańskiego Związku Pracodawców; w latach 2005-2009 członkiem Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie; Przewodniczącym Rady Nadzorczej Zakładu Pracy Chronionej w Świebodzinie (od 1996),w latach 2005-2009 członkiem Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia Województwa Lubuskiego (z ramienia KNoPiS PAN), członkiem Loży Laureatów Nagrody Województwa Wielkopolskiego; Zespołu i Rady Programowej Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020; członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Towarzystwa Naukowego Organizacji Kierownictwa. Obszary badań naukowych to: socjologia gospodarcza, socjologia pracy, socjologia organizacji, socjotechnika zarządzania, gospodarowanie zasobami ludzkimi, przekształcenia społeczne w gospodarce, kapitał społeczny, społeczna funkcja przedsiębiorstwa. Wyróżniony odznaczeniami państwowymi, medalami: PSP i PWSZ w Koninie, nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Edukacji Narodowej i Rektora UEP
ZAPRASZA NA SWOJĄ STRONĘ: www.henrykjanuszek.pl

Najważniejsze publikacje
Autor lub współautor ponad 300 publikacji z zakresu socjologii, ekonomiki pracy i biznesu. m.in. książek: Kontrola (2012); Podstawy socjologii (6 wyd. 2012); Praca w perspektywie ekonomicznej (2006); Kapitał społeczny – aspekty teoretyczne i praktyczne (2004); Kapitał społeczny we wspólnotach (2005),Przeobrażenia społeczne i funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce (2003); Socjologia pracy (2000); Socjologiczne i ekonomiczne zagadnienia gospodarki rynkowej - szanse i zagrożenia (2002); Socjologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarki rynkowej (2002); Umiejętności kierownicze (4 wyd. 1999); Socjotechnika zarządzania (1995); Poradnik negocjatora (1995); Wybrane problemy socjologii organizacji i kierowania w zakładzie pracy (2 wyd. 1993); Społeczności zakładowe. Zjawiska i procesy skupiające i rozbijające załogę zakładu pracy (1992)

Konferencje
Organizator i aktywny członek wielu konferencji krajowych i zagranicznych omawiających socjologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarki rynkowej.

" http:="" ue.poznan.pl="" admin="" themes="" 43002832640="" img="" elrte="" pixel.gif"="" title="" rel="media20156753320091614" width="150" height="100">Dydaktyka
Promotor prac doktorskich, magisterskich, dyplomowych i podyplomowych (około 1000)

" style="font-weight:bold;text-decoration:underline">Pełnione Funkcje
- Kierownik Katedry Socjologii i Filozofii w latach 1996-2012
- członek Rady Wydziału Ekonomii UEP od 1992 roku
- kierownik Studium Podyplomowego "Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej"
 
  
Katedra Socjologii i Etyki Gospodarczej UEP,
bud. C, p.315
ul. Towarowa 53,
61-896 Poznań
tel. (0-61) 854-38-88
e-mail: henryk.januszek@ue.poznan.pl