MYŚLENIE PREWIDYSTYCZNE W NAUKACH SPOŁECZNYCH. EKONOMIA-SOCIOLOGIA-FILOZOFIA

PROVIDENT THINKING IN SOCIAL SCIENCES. ECONOMY-SOCIOLOGY-PHILOSOPHYKonferencja została wpisana w obchody 90.lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
i objęta honorowym patronatem
JM Rektora UEP Prof. dr hab. Mariana Goryni,
Prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka
oraz Starosty Poznańskiego Jana Grabkowskiego.


Konferencja odbyła się 13-14 kwietnia 2016r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.


Wiedza naukowa jest typem wiedzy ludzkiej, która liczy już sobie 2.500 lat. Od wiedzy zdroworozsądkowej odróżnia ją tzw. mocna zasada racjonalności (zasada racjonalnego uznawania przekonań Ajdukiewicza), wedle której stopień przekonania, z jakim głosimy dane twierdzenie, powinien odpowiadać stopniowi jego uzasadnienia oraz dużo większa moc prewidystyczna, zdolność do przewidywania. Przeświadczenie, że poznanie naukowe jest najbardziej efektywnym i adekwatnym poznaniem rzeczywistości, przewyższającym inne typy poznania w swej prewidystycznej użyteczności, towarzyszy refleksji filozoficzno-metodologicznej nad nauką od momentu jej zaistnienia jako społecznej praktyki badawczej, czyli od XVII wieku. Czy dziś w nauce „liczy się” prewidystyczność teoretyczna (zdolność do przewidywania nowych faktów) i empiryczna (potwierdzenie prognoz w doświadczeniu) programów badawczych? Czy w  naukach społecznych tworzy się współcześnie prognozy? Czy w swej praktyce badawczej socjolodzy i ekonomiści nawiązują do mocy prewidystycznej jako idei regulatywnej poznania naukowego? Wreszcie – czy i jak obecne jest myślenie prewidystyczne w naukach społecznych?

Celem naszej konferencji było ukazanie przemian zachodzących w obrębie nauk społecznych w odniesieniu do obowiązywania imperatywu „myślenia do przodu” i wzbudzenie dyskusji na temat braku/obecności refleksji dotyczącej przyszłości człowieka i społeczeństw. Do udziału w konferencji i wspólnym dialogu zaprosiliśmy socjologów, ekonomistów, filozofów, antropologów oraz reprezentantów wszystkich nauk (przede wszystkim – społecznych), zainteresowanych wyróżnioną problematyką.

Poruszone obszary tematyczne:          

> Prognozy w naukach społecznych po kryzysie

> Wyzwania dla przyszłości w sektorze działań gospodarczych, społecznych

> Myślenie prewidystyczne wobec demografii – starzenie się społeczeństw

> Aksjologia przyszłości

> Rola etyki w badaniach społecznych?

> Wizje społeczeństw przyszłości

Język konferencji: polski, angielski

Publikacja: przygotowana została możliwość publikowania w wysokopunktowanych czasopismach SOEP (10pkt.), Sensus Historiae (11pkt.) oraz wydanie monografii pokonferencyjnej (4pkt.).The main aim of this multidiscipinary conference is to explore the diversity of changes in provident thinking in social sciences, especially from theoretical perspective. The conference is to bring sociologist, economists, philosophers, anthropologists, experts together and forge a dialogue between them and other representatives of various disciplines who would also be interested in this way of thinking.

Within the scope of conference there were organised the following thematic sessions: 

> Projection in post-crisis social science; 

> Challenges for the future in economic and social sectors; 

> Foreseeable/Predictive (way of) thinking towards demography - aging popoulations; 

> Axiology of the future; 

> The role of ethics in social research; 

> Visions of societies of future.

Language of the conference: Polish, English.

We are planning to publish a peer-reviewed volume of conference proceedings. Conference materials will also be published  in STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA and Sensus Historiae journals.

The conerence took place in April 13th-14th, 2016 at the Poznan University of Economics.


Honorary patronage: Rector UEP Prof. dr hab. Marian  Gorynia, Mayor of Posnan city Jacek Jaśkowiak, Posnan's District Head Jan Grabkowski.