Uczymy już od 34 756 dni
Współpracownicy Katedry

dr hab. Władysław Kot

Problematyka naukowo-badawcza:
filozofia współczesna, metodologia nauk humanistycznych, etyka życia gospodarczego, filozofia kultury

DANE BIOGRAFICZNE

ur. 07.05.1933 w Poznaniu
- studia magisterskie: filozofia – Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego 1952-1957;
- doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii Wydział Filozoficzno-Historyczny UAM, za pracę „Dominik Szulc. W kręgu Kopernikańskiego poglądu na świat” (promotor prof. zw. dr hab. Stefan Kaczmarek) 30.06.1969
- doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii i socjologii, Wydział Nauk Społecznych UAM, za pracę „Historyczna zmienność typów funkcjonowania filozofii w kontekście dziedzin kultury” 28.06.1990;
- główny przedmiot zainteresowań poznawczych daje się najogólniej ująć w postaci formuły: filozoficzna waloryzacja wybranych dziedzin kultury. Podejmowane w ramach tak określonej centralnej problematyki badawczej wątki tematyczne dotyczą: (1) idei odrębności przedmiotowo-metodologicznej świata kultury jako celu badań humanistyki w ujęciu poznańskiej szkoły metodologii nauki (koncepcja J. Kmity), (2) akademickiej edukacji filozoficznej na kierunkach pozafilozoficznych w ujęciu historycznym i systematycznym (problemy, nurty i koncepcje filozofii współczesnej), (3) stanowisk w sporze o przydatność orientacji etycznych w odniesieniu do gospodarki rynkowej, w tym etyka zawodów zaufania publicznego
- dyscyplina KBN: filozofia humanistyki;
- specjalności: filozofia współczesna, metodologia nauk humanistycznych, etyka życia gospodarczego, filozofia kultury;
- przebieg pracy zawodowej: od 1957 – 1959 Szkoła Podstawowa nr 41 w Poznaniu; od 1959 – 1964 wykładowca filozofii II Studium Nauczycielskim w Poznaniu; od 1964 – 1972 starszy asystent i adiunkt w Katedrze Historii Filozofii i w Instytucie Filozofii UAM; od 1972 – 1975 docent (przez rok dziekan Wydziału Humanistycznego) Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze; od 1975 – 2003 docent i profesor nadzwyczajny, zastępca dyrektora Instytutu Polityki Społecznej i kierownik Katedry Socjologii i Filozofii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu; od 2003 – 2006 profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu; od 2003 – emerytowany profesor nadzwyczajny na części etatu, od września 2009 na umowie o pracę w Akademii Ekonomicznej (od grudnia 2008) Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu; od 2010 – profesor nadzwyczajny na Wydziale Zamiejscowym Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menedżerskiej „Milenium” w Wągrowcu (od stycznia Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej „Milenium”) - doświadczenie zawodowe i dorobek praktyczny zdobyty poza szkolnictwem wyższym: w latach 1957 – 1959 praca w szkole podstawowej na stanowisku nauczyciela (języka polskiego i biologii), w latach 1959 – 1964 praca wykładowcy filozofii w studium nauczycielskim, rok pracy nauczyciela propedeutyki filozofii (na części etatu 1961/62) w liceum ogólnokształcącym, rok pracy nauczyciela etyki (godziny zlecone 1960/61) w szkole pielęgniarstwa. Publikacje prasowe na tematy filozoficzne i etyczne w poznańskich, warszawskich i lubuskich dziennikach, tygodnikach i miesięcznikach (1967 – 1990).


NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

(2006) Wybrane słownictwo współczesnych orientacji filozoficznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 145.
(2000) Historyczny przegląd orientacji filozoficznych, Wyd. Nauk. AE w Poznaniu, Poznań, s. 185.
(1990) Historyczna zmienność typów funkcjonowania filozofii w kontekście dziedzin kultury, Wydawnictwo CIA Books, Poznań, s. 217.
(1989) Przegląd dziejów europejskiej myśli filozoficznej, Wyd. Zw. Zawodowych, Warszawa, s. 264.
(1989) Współczesne orientacje filozoficzne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 236.
(1985) Historia filozofii współczesnej, Wyd. Naukowe AE w Poznaniu, Poznań, s. 156.
(1984) Filozofia, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 171.
(1973) Z dziejów kopernikanizmu w filozofii polskiej XIX wieku. Dominik Szulc (1797-1860), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 112.

Pozostałe wybrane publikacje
(2010) Wybrane relacje poznawcze w obrębie wiedzy filozoficznej, socjologicznej i ekonomicznej, [w:]Gospodarka a społeczeństwo, red. J. Sikora, Wydawnictwo i Drukarnia UNI-DRUK s.j., Poznań, s. 91–101.
(2000) Czy metaetyka biznesu jest możliwa, a zwłaszcza – potrzebna? [w:] Teorie i aplikacje etyki gospodarczej, red. B. Pogonowska – Poznań AE, s. 25-37.
(2000) Etyka jako dziedzina refleksji filozoficznej, [w:] Elementy etyki gospodarki rynkowej, red.B. Pogonowska – Warszawa: PWE, s. 15-37.
(2000) Kulturowe usytuowanie moralności i etyki w obszarze orientacji filozoficznych, [w:] Elementy etyki gospodarki rynkowej, red.B. Pogonowska – Warszawa: PWE, s. 18-23.
(2000) Racje kulturowe obowiązywania norm obyczajowych i moralnych, [w:] Elementy etyki gospodarki rynkowej, red.B. Pogonowska – Warszawa: PWE, s. 24-30.
(2000) Społeczno-regulacyjna koncepcja kultury gospodarowania. Zarys problematyki, [w:] Studia z kulturoznawstwa i socjologii gospodarczej, red. F. Krzykała – Poznań AE, s. 7-27.
(2000) Status kodeksów etycznych zawodów ekonomicznych, [w:] Elementy etyki gospodarki rynkowej, red.B. Pogonowska – Warszawa: PWE, s. 203-213.
(1999) Spory w kwestii konstruowania etyk zawodowych, [w:] Studia z etyki i socjologii gospodarczej, red, F. Krzykała – Poznań AE, s. 7-18. (1998) Rodzaje wartości moralnych i myślowe relacje między nimi, [w:] Studia z filozofii i socjologii gospodarczej, red. F. Krzykała – Poznań AE, s. 7-21.
(1997) Etyka działalności marketingowej, [w:] Marketing. Strefa instrumentalno-czynnościowa, red. A. Michalak – Poznań AE, s. 389-397.
(1993) Ku humanistycznej koncepcji pracy – kilka założeń dotyczących systematyzacji istniejących stanowisk, [w:] Filozoficzne i etyczne aspekty racjonalizacji życia gospodarczego, red. M. Szczepański. Poznań AE, s. 55-73.
(1991) Tradycja i dorobek filozofii nauki w poznańskim środowisku humanistycznym, „Poglądy. Poznańskie Zeszyty Społeczne" nr 1, s. 77-99.
(1989) Światopoglądowa edukacja kulturowa (możliwości i zapotrzebowania), „Człowiek i Światopogląd” nr 7, Warszawa, s. 75-85.
(1986) Nurty filozofii współczesnej (red.), Prace Instytutu Polityki Społecznej, Wyd. AE w Poznaniu, s. 143 (w tym artykuł: Problemy konstrukcji typologii współczesnych orientacji filozoficznych, s. 11-32).
(1985) Miejsce filozofii w kulturze, „Edukacja Polityczna” nr 6/7, Warszawa, s. 389-416.
(1982) Światopogląd a praktyka medyczna, [w:] Człowiek jako podmiot i przedmiot medycyny, Poznań: Akademia Medyczna, s. 74-87.


KONFERENCJE

Udział w konferencjach z zakresu filozofii humanistyki


DYDAKTYKA

W ramach działalności dydaktycznej prowadził kursowy wykład z filozofii i etyki gospodarczej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Prowadzi seminarium licencjackie i magisterskie na Wydziale Ekonomii i Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej (do 2003 także na Wydziale Zarządzania) Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (jest promotorem ponad 200 ukończonych prac licencjackich i magisterskich), w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (ponad 40 prac magisterskich) i w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu (1 praca), na Wydziale Zamiejscowym Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menedżerskiej „Milenium” (16 prac licencjackich). W ramach działalności popularyzatorskiej prowadził wykłady z filozofii i etyki dla młodzieży licealnej, uczestniczył w roli egzaminatora Turniejów Wiedzy Filozoficznej (później: w Olimpiadzie Wiedzy Filozoficznej). W ramach kształcenia młodej kadry naukowej wypromował 3 doktorów (2 na Wydziale Nauk Społecznych UAM z filozofii, 1 na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z etyki gospodarczej). Opracował 1 recenzję rozprawy doktorskiej (obronionej na Uniwersytecie Warszawskim). Przygotował do egzaminu doktorskiego z filozofii (Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego) i wystąpił w roli egzaminatora z tego przedmiotu w ponad 200. przypadkach w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz w Instytucie Włókien Naturalnych w Poznaniu (8 egzaminów). Wykładał metodologię badań naukowych i etykę biznesu na studiach doktoranckich w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.


PEŁNIONE FUNKCJE

- członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego,
- członek Polskiego Towarzystwa Religioznawczego
- członek Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu EBEN Polska
 Katedra Socjologii i Filozofii UEP,
bud. C, p.306
ul. Towarowa 53,
61-896 Poznań
tel. (0-61) 854-38-87(0-61)
8625-352 (do godz.18.00)