WYKAZ DOKTORANTÓW I HABILITACJI Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ GOSPODARCZYCH W LATACH 1963-2010

 

ROK 1963
 • Stanisław Dmochowski, Ubezpieczenia mienia państwowego w gospodarce planowej, promotor prof. dr L. Pokorzyński, recenzenci: prof. dr W. Warkałło, doc. dr hab. J. Zajada
ROK 1968
 • Stefan Wiśniewski, Nieszczęśliwe wypadki w zatrudnieniu jako zagadnienie ekonomiczne przedsiębiorstwa przemysłowego, promotor prof. dr L.Pokorzyński, recenzenci: prof. dr W. Warkałło, prof. dr S. Smoliński
ROK 1969
 • Zbigniew Kwiczak, Metody oceny efektywności ekonomicznej ochrony ubezpieczeniowej gospodarstw rolnych, promotor prof. dr L. Pokorzyński, recenzenci: prof. dr J. Lewandowski, prof. dr J. Szpunar
ROK 1973
 • Tadeusz SangowskiRegres ubezpieczeniowy i jego finansowe znaczenie w systemie ubezpieczeń gospodarczych, promotor prof. dr J. Szpunar, recenzenci prof. dr J. Górski, prof. dr L. Pokorzyński 
ROK 1974
 • Jerzy Łańcucki, Czynniki wpływające na efektowność ochrony ubezpieczeniowej w gospodarce państwowej, promotor prof. dr J. Szpunar, recenzenci: prof. dr L. Pokorzyński, prof. dr W. Łączkowski
 • Andrzej Olszewski, Ubezpieczenie kredytów eksportowych na tle zasad kredytowania finansowania transakcji eksportowych, habilitacja, recenzenci: prof. dr L. Pokorzyński, prof. dr M. Orłowski, prof. dr J. Górski, prof. dr L. Jankowiak
ROK 1975
 • Jerzy HandschkeKryteria oceny jakości typu obowiązkowych ubezpieczeń rolnych, promotor prof. dr L. Pokorzyński, recenzenci: prof. dr H. Szulce, doc. E. Kreid
ROK 1977
 • Zbigniew Dudkowiak, Prognozowanie wypadków drogowych w Polsce na tle planowanego rozwoju motoryzacji, promotor prof. dr L. Pokorzyński, recenzenci: prof. dr Młynarski, prof. dr Z. Gługiewicz
ROK 1978
 • Aldona Kamela-Sowińska, Ochrona ubezpieczeniowa osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, promotor prof. dr L. Pokorzyński, recenzenci: prof. dr W. Górski, prof. dr J. Hołowiński
 • Krzysztof Orzechowski, System lokowania wolnych środków pieniężnych ubezpieczycieli polskich, promotor prof. dr L. Pokorzyński, recenzenci: prof. dr W. Łączkowski, prof. dr J. Wierzbicki
ROK 1979
 • Grażyna Plewińska-Stasiak, Elementy marketingu w działalności socjalistycznego zakładu ubezpieczeń, promotor prof. dr L. Pokorzyński, recenzenci: prof. dr J. Dietl, doc. E. Kreid
ROK 1980
 • Barbara Kobusiewicz, Ochrona ubezpieczeniowa spółdzielczości w gospodarce socjalistycznej (na przykładzie Polski), promotor Prof. dr L. Pokorzyński, recenzenci: prof. dr W. Górski, prof. dr W. Warkałło
ROK 1981
 • Maria KuchlewskaRyzyko w systemie finansowym przemysłowych przedsiębiorstw państwowych, promotor: Prof. dr E. Czerwińska, recenzenci: prof. dr J. Głuchowski, doc dr hab. W. Romanowska
ROK 1985
 • Jerzy Łańcucki, Efekty ochrony ubezpieczeniowej przedsiębiorstw gospodarki uspołecznionej, habilitacja, recenzenci: prof. dr E. Czerwińska, prof. dr A. Wąsiewicz, doc. dr hab. A. Banasiński
ROK 1987
 • Andrzej Gawroński, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt jako instrument ochrony interesu ekonomicznego konsumenta, promotor: prof. dr W. Górski, recenzenci: prof. dr E. Czerwińska, prof. dr A. Wąsiewicz
ROK 1992
 • Tadeusz SangowskiSystem finansowy ubezpieczeń gospodarczych w Polsce, habilitacja, recenzenci: prof. dr A. Wąsiewicz, prof. dr Hołowiński, prof. dr W. Górski
ROK 1995
 • Marek Mocek, Produkt ubezpieczeniowy w gospodarstwie domowym jako przesłanka strategii marketingowej firmy ubezpieczeniowej, promotor prof. dr hab. J. Garczarczyk, recenzenci: prof. dr Z. Kędzior, prof. dr A. Styś, prof. dr hab. T. Sangowski
ROK 1996
 • Maria Kiedrowska, Wpływ ewidencji i rozliczania rezerw na obraz sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego, promotor: prof. dr A. Kamela-Sowińska, recenzenci: prof. dr L. Bednarski, prof. dr hab.T. Sangowski
ROK 1998
 • Jacek LisowskiUbezpieczenia kredytu i gwarancje ubezpieczeniowe jako instrument ochrony ekonomicznej podmiotów gospodarczych, promotor: prof. dr hab. T. Sangowski, recenzenci: prof. dr A. Janc, prof. dr K. Ortyński
ROK 2000
 • Witold JaworskiRating jako narzędzie oceny sytuacji zakładu ubezpieczeń, promotor: prof. dr hab. T. Sangowski, recenzenci: dr hab. J. Handschke, dr hab. K. Ortyński
 • Paweł Janik, Przyczyny pożarów obiektów a wielkość i możliwości ograniczenia ryzyk ubezpieczeniowych, promotor: dr hab J. Handschke, recenzenci: dr hab. inż M. Dobrzański, prof. dr hab. T. Sangowski
ROK 2002
 • Andrzej Liwacz, Captive jako metoda finansowania ekonomicznych skutków ryzyka oraz perspektywy jej rozwoju, promotor: prof. dr hab. T. Sangowski, recenzenci: prof. dr hab. W. Ronka-Chmielowiec, prof. dr hab. J. Handschke
ROK 2003
 • Piotr ManikowskiStan i perspektywy rozwoju rynku ubezpieczeń satelitarnych, promotor: prof. dr hab. T. Sangowski, recenzenci: prof. dr hab. K. Ortyński, prof. dr hab. J. Handschke
 • Piotr Milewski, Determinanty przekształcenia towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w ubezpieczeniową spółkę akcyjną, promotor: prof. dr hab. T. Sangowski, recenzenci: Prof. dr hab. E. Kowalewski, prof. dr hab. J. Handschke
ROK 2004
 • Anna Kufel-SiemińskaWłaściwości kanałów dystrybucji usług ubezpieczeniowych jako kryteria ich oceny, promotor: prof. dr hab. T. Sangowski, recenzenci: prof. dr hab. K. Ortyński, prof. dr hab. Henryk Mruk
ROK 2005
 • Maria KuchlewskaUbezpieczenie jako metoda finansowania ryzyka przedsiębiorstw,habilitacja, recenzenci: prof. dr hab. K. Znaniecka, prof. dr hab. W. Ronka-Chmielowiec, prof. dr hab. T. Sangowski
 • Maciej Sterzyński, Nadzór ubezpieczeniowy w Unii Europejskiej: deregulacja i liberalizacja na Jednolitym Rynku Ubezpieczeniowym, promotor: prof. dr hab. T. Sangowski, recenzent: prof. dr hab. J. Monkiewicz, prof. dr hab. W. Przybylska-Kapuścińska
 • Małgorzata Czerny, Broker ubezpieczeniowy na polskim rynku ubezpieczeń, promotor: prof. dr hab. T. Sangowski, recenzenci: prof. dr hab. K. Ortyński, prof. dr hab. J. Handschke
 • Monika KaczałaInternet  jako instrument dystrybucji ubezpieczeń, promotor: prof. dr hab. J. Handschke, recenzent: prof. dr hab. B. Gregor, prof. dr hab. J. Łańcucki
 • Marietta Janowicz-Lomott, Uwarunkowania organizacyjne i finansowe związków wzajemności członkowskiej w towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych, promotor: prof. dr hab. J. Handschke
ROK 2006
 • Krzysztof Łyskawa, Grupowe ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym w systemie zabezpieczenia na starość, promotor: prof. dr hab. J. Handschke, recenzenci: prof. dr hab. T. Szumlicz, prof. dr hab. M. Żukowski
 • Magdalena OsakUwarunkowania rozwoju prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce,promotor: prof. dr hab. J. Handschke, recenzenci: prof. dr hab. J. Monkiewicz, prof. dr hab. M. Żukowski
 • Justyna Talarek, Zarządzanie ryzykiem przestępczości ubezpieczeniowej w zakładzie ubezpieczeń, promotor: prof. dr hab. J. Handschke, recenzenci: prof. dr hab. Z. Brodecki, prof. dr hab. J. Łańcucki
ROK 2007
 • Waldemar Kułagowski, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarzy, promotor: prof. dr hab. J. Handschke, recenzenci: prof. dr hab. E. Kowalewski, dr hab. M. Kuchlewska
 • Robert Dankiewicz, Rola ubezpieczenia kredytu kupieckiego w ograniczaniu ryzyka niewypłacalności kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstw zrzeszonych w Podkarpackim Klubie Biznesu, promotor: prof. dr hab. J. Handschke 
ROK 2009
 • Malwina Lemkowska, Fuzje i przejęcie jako determinanty wzrostu wartości zakładu ubezpieczeń na Jednolitym Rynku Ubezpieczeniowym Wspólnoty Europejskiej,  promotor: prof. dr hab. J. Handschke
ROK 2011
 • Jacek Lisowski, Specyfika gospodarki finansowej ubezpieczycieli kredytu kupieckiego w Polsce,  recenzenci: Wanda Maria Ronka-Chmielowiec, Jan Monkiewicz, Krzysztof Jajuga, Stanisław Owsiak
ROK 2014
 • Piotr Manikowski, Cykl publikacji dotyczących cykli ubezpieczeniowych (underwritingowych), w skład którego wchodzi monografia naukowa: Manikowski P., Cykle ubezpieczeniowe w gospodarce rynkowej. Pojęcie, cechy, struktura, Poltext, Warszawa 2013. oraz 11 artykułów, recenzenci: Ryszard Barczyk, Krzysztof Jajuga, Stanisław Owsiak
 • Marcin Wojtkowiak, Ochrona ubezpieczeniowa samorządu gminnego w Polsce. Determinanty i zakres, promotor: Jacek Lisowski, promotor pomocniczy: Krzysztof Łyskawa
ROK 2015
 • Filip Przydrożny, Komunikacja zakładu ubezpieczeń z otoczeniem, promotor: Jacek Lisowski
ROK 2018
 • Krzysztof Łyskawa, Ubezpieczenie upraw jako metoda finansowania realizacji ryzyka w gospodarstwach rolnych,  recenzenci: Wanda Maria Ronka-Chmielowiec, Jan Monkiewicz, Wanda Sułkowska
ROK 2019
 •  Aleksandra Hęćka, Ubezpieczeniowe metody finansowania realizacji ryzyka środowiskowego przedsiębiorstw w Polsce, promotor: Krzysztof Łyskawa