Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W tejże Uczelni w 2007 roku uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych. Dysertację Uwarunkowania rozwoju prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce napisała pod kierownictwem prof. dr. hab. J. Handschke.

Laureatka III nagrody w kategorii prac doktorskich w VI edycji konkursu na najlepsze prace z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych organizowanego przez Rzecznika Ubezpieczonych, Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej oraz Gazetę Ubezpieczeniową. W latach 2001-2008 pracownik zakładów ubezpieczeń. Od 2008 roku asystent, a obecnie adiunkt w Katedrze Ubezpieczeń.

Zainteresowania badawcze: systemy zabezpieczenia zdrowotnego i włączanie w ich struktury ubezpieczenia zdrowotnego jako jednej z metod finansowania świadczeń zdrowotnych; prywatne ubezpieczenia zdrowotne zarówno 14.02.2014 r., godz. 11.00-12.00 perspektywie rozwiązań systemowych, jak również w kontekście, podejmowanego przez zakład ubezpieczeń, procesu kształtowania produktu ubezpieczeniowego zorientowanego na klienta.

Wybrane publikacje:
  • Źródła i metody finansowania opieki zdrowotnej, w: Studia z Ubezpieczeń Gospodarczych i Społecznych, red. T. Sangowski, Zeszyty Naukowe AE, nr 46, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2004.
  • Konstrukcja produktu ubezpieczenia na przykładzie ubezpieczeń zdrowotnych, w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek, tom 2, red. W. Ronka-Chmielowiec, K. Jajuga, Prace Naukowe AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 1088, Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005.
  • Oferta dodatkowych ubezpieczeń chorobowych w Polsce, w: Społeczne aspekty ubezpieczenia, red. T. Szumlicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005 (współautor B. Więckowska).
  • Prywatne ubezpieczenia chorobowe w Polsce (cz. 2). Kompleksowe ubezpieczenia kosztów leczenia jako przykład odszkodowawczych ubezpieczeń chorobowych, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2006, nr 5-6 (współautor B. Więckowska) oraz Prywatne ubezpieczenia chorobowe w Polsce (cz. 3). Produkt w ubezpieczeniach chorobowych – od pomysłu do prototypu, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2006, nr 7-8, (współautor B. Więckowska).
  • Ryzyko zdrowotne jako podstawa wyodrębniania ubezpieczeń zdrowotnych, w: Studia z Ubezpieczeń Gospodarczych i Społecznych, red. J. Handschke, Zeszyty Naukowe AE, nr 97, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2008.
  • Recenzja książki T. Szumlicza, Podmiotowość w zarządzaniu zmianą systemu ochrony zdrowia, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” 2008, nr 2(5).
  • O metodzie badania rozwoju prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2009, nr 1
Prowadzone przedmioty:
  • Ubezpieczenia
  • Ubezpieczenia obowiązkowe
  • Prawo ubezpieczeniowe