Do kogo skierowane jest studium?

Studium przeznaczone jest dla pośredników ubezpieczeniowych (agentów ubezpieczeniowych i brokerów ubezpieczeniowych) oraz dla innych osób zaangażowanych w procesy dystrybucji usług ubezpieczeniowych.
Ze względu na to, że program zajęć obejmuje, a częstokroć nawet wykracza poza, wszystkie zagadnienia wchodzące w zakres:

 • zagadnień ogólnych niezbędnych do prawidłowego wykonywania czynności agencyjnych,
 • obowiązujących tematów egzaminacyjnych dla brokerów ubezpieczeniowych,

udział w studium może stanowić część szkolenia dla przyszłych agentów ubezpieczeniowych oraz przygotowanie do egzaminu dla przyszłych brokerów ubezpieczeniowych.


Cele i zadania studium

Ugruntowanie i poszerzenie wiedzy oraz umiejętności praktycznych związanych z uczestnictwem w procesach dystrybucji usług ubezpieczeniowych. Udział w studium umożliwia spełnienie jednego z podstawowych wymogów ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym dotyczącego doskonalenia przez agentów ubezpieczeniowych i brokerów ubezpieczeniowych umiejętności zawodowych oraz stanowi formę podnoszenia poziomu wiedzy oraz doskonalenia umiejętności pośredników ubezpieczeniowych zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawodawstwa Unii Europejskiej.

Idea powołania studium jest zgodna z priorytetami Akademii Ekonomicznej w dziedzinie edukacji, do których należą:

 • rozbudowa oferty edukacyjnej, aktualizowanie programów i treści nauczania podporządkowane podążaniu za potrzebami współczesnej gospodarki,
 • wszechstronne przygotowanie do kariery zawodowej.

Ramowy program przedmiotowy

Teoria ubezpieczeń - wykłady


 • Wprowadzenie do teorii ryzyka ubezpieczeniowego
 • Gospodarcze i społeczne znaczenie ubezpieczeń
 • Funkcje i zasady ubezpieczeń gospodarczych
 • Umowa ubezpieczenia
 • Polskie i unijne prawo ubezpieczeń gospodarczych
 • Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego i prawa gospodarczego

Funkcjonowanie rynku ubezpieczeń - wykłady


 • Organizacja branży ubezpieczeniowej w Polsce i w Unii Europejskiej
 • Dystrybucja usług ubezpieczeniowych
 • Nadzór nad działalnością pośredników ubezpieczeniowych
 • Stowarzyszenia pośredników ubezpieczeniowych w Polsce i w Unii Europejskiej
 • Rynek ubezpieczeń w Polsce, w Unii Europejskiej i na świecie

Produkty ubezpieczeniowe - wykłady i prezentacje


 • Ubezpieczenia obowiązkowe
 • Ubezpieczenia życiowe i pozostałe osobowe
 • Ubezpieczenia komunikacyjne
 • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
 • Ubezpieczenia finansowe
 • Ubezpieczenia rzeczowe

Warsztaty


 • Procedury risk management
 • Ocena standingu finansowego zakładu ubezpieczeń
 • Ocena produktów ubezpieczeniowych
 • Kształtowanie treści stosunku ubezpieczeniowego
 • Umowy związane z działalnością pośredników ubezpieczeniowych
 • Technologia pracy pośredników ubezpieczeniowych
 • Negocjacje
 • Marketing w działalności pośredników ubezpieczeniowych
 • Procedury likwidacji szkód
 • Etyka zawodowa pośredników ubezpieczeniowych
 • Programy ubezpieczeń na życie
 • Nowoczesne technologie informacyjne

Przewidziano również seminarium podyplomowe (10 h).
Liczba godzin

Ogółem min. 190
Prowadzący

Wykłady oraz warsztaty prowadzone będą przede wszystkim przez:

 • przedstawicieli nauki ubezpieczeniowej z wiodących ośrodków akademickich,
 • przedstawicieli instytucji rynku ubezpieczeniowego,
 • pracowników zakładów ubezpieczeń jako prowadzących prezentacje produktów ubezpieczeniowych.

Prowadzący poddawani będą stałej ocenie słuchaczy, z której wynikami będą systematycznie zaznajamiani.
Zaliczenie studium

Warunkiem ukończenia studium jest:

 • uzyskanie zaliczenia warsztatów,
 • zdanie egzaminu końcowego, w formie testu obejmującego zagadnienia poruszane na wykładach w ramach bloków I-III,
 • obrona pracy podyplomowej.

Absolwenci studium otrzymają dyplom Akademii Ekonomicznej ? ukończenia studium podyplomowego. Podjęte zostaną próby uzyskania certyfikatów instytucji rynku ubezpieczeniowego, rekomendujących studium.


Czas trwania studium

Zajęcia odbywać się będą na przestrzeni dwóch semestrów w trakcie 13 / 14 weekendowych zjazdów.


Kryteria kwalifikowania kandydatów

Brak postępowania kwalifikacyjnego. Warunkiem uczestnictwa w studium jest posiadanie dyplomu wyższej uczelni: wyższych studiów magisterskich lub wyższych studiów zawodowych. W razie większej ilości chętnych do udziału w studium decydująca będzie kolejność zgłoszeń.