Do kogo są skierowane studia?

Studium przeznaczone jest dla osób zajmujących kierownicze stanowiska w zakładach ubezpieczeń prowadzących ubezpieczenia finansowe i podmiotach współpracujących oraz osób przygotowujących się do objęcia takich stanowisk.

Słuchaczom Studium oferujemy około 199 godzin wykładów, seminariów i konsultacji.


Cele i zadania Studium

Celem Studium jest ugruntowanie i poszerzenie wiedzy oraz umiejętności praktycznych związanych z procesem prowadzenia ubezpieczeń kredytu i gwarancji ubezpieczeniowych (ubezpieczeń finansowych). W związku z powyższym zajęcia prowadzone w ramach poszczególnych przedmiotów będą zapoznawały słuchaczy z aktualnym stanem wiedzy na temat rynku ubezpieczeniowego za szczególnym uwzględnieniem problematyki ubezpieczeń finansowych. Głównym zadaniem Studium będzie przedstawienie uczestnikom konkretnych metod i narzędzi możliwych do zastosowania w praktyce oferowania tych produktów przedsiębiorstwom.


Ramowy program studium

 • Wybrane problemy z teorii ubezpieczeń
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
 • Elementy prawa cywilnego i gospodarczego
 • Zastosowanie matematyki i statystyki w ubezpieczeniach
 • Zarządzanie produktem ubezpieczeniowym
 • Prawo ubezpieczeniowe
 • Komunikacja marketingowa
 • Polski i światowy rynek ubezpieczeniowy (nadzór ubezpieczeniowy w systemie ubezpieczeń gospodarczych, ochrona praw konsumenta usług ubezpieczeniowych, zjawiska na rynku ubezpieczeniowym)
 • Zarządzanie ryzykiem kredytowym
 • Zarządzanie kapitałem obrotowym
 • Wywiadownie gospodarcze - znaczenie informacji dla zakładu ubezpieczeń
 • Techniczne aspekty prowadzenia ubezpieczeń finansowych
 • Ubezpieczenia finansowe jako instrument ochrony ekonomicznej przedsiębiorcy. Cykl biznesowy zakładu ubezpieczeń kredytu
 • Ubezpieczenia majątkowe - produkty uzupełniające do ubezpieczeń finansowych. Ubezpieczenia gospodarstwa domowego
 • Finansowe aspekty zarządzania zakładem ubezpieczeń kredytu
 • Rachunkowość finansowa przedsiębiorcy
 • Seminarium

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia Studium Podyplomowego Ubezpieczeń Finansowych jest zdanie egzaminów z przedmiotów:

 • Wybrane problemy z teorii ubezpieczeń
 • Ubezpieczenia finansowe jako instrument ochrony ekonomicznej przedsiębiorcy

oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej.


Zgłoszenia


Do zgłoszenia należy dołączyć:

 • kartę zgłoszenia,
 • podanie kandydata,
 • kwestionariusz osobowy,
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • dwa zdjęcia podpisane na odwrocie,
 • dwie koperty ze znaczkami i aktualnym adresem kandydata,
 • osoby kierowane na Studium przez zakład pracy proszone są o dołączenie skierowania zakładu pracy z zobowiązaniem do udzielenia przewidywanych prawem zwolnień z pracy oraz pokrycia kosztów uczestnictwa.