Postępowania habilitacyjne prowadzone na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki - Dz. U. z 2017 r. poz. 1789.