Aktualności

Studencka konferencja naukowa UEP-UP - 14.12.2018

"Biogospodarka i obszary wiejskie wobec współczesnych wyzwań ekonomiczno-społecznych"

Już po raz dziewiąty członkowie SKN Gospodarki Żywnościowej UEP i SKN Ekonomistów Agrobiznesu UP spotkali się na konferencji naukowej poświęconej wyzwaniom w rozwoju biogospodarki i obszarów wiejskich. Wzorem roku ubiegłego gościliśmy również przedstawicielki zaprzyjaźnionego SKN Nutrigenomiki UM. Ponadto na widowni zasiedli żądni wiedzy uczniowie z XII LO w Poznaniu. Konferencja rozpoczęła się od wystąpień opiekunów SKN, prof. Wawrzyńca Czubaka i prof. Aleksandra Grzelaka. Następnie uczestników powitała prof. Anna Matuszczak, kierownik Katedry Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej. Część oficjalną konferencji zakończyło wystąpienie doc. dr Zofii Szalczyk, radnej sejmiku województwa wielkopolskiego, przewodniczącej sejmiku wielkopolskiego w latach 2015-2018 oraz byłej wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prelegentka poruszyła m.in. kwestie wagi rolnictwa i obszarów wiejskich oraz polityki ich wsparcia.
 
W naukowej części konferencji wysłuchaliśmy 11 referatów przygotowanych przez przedstawicieli czterech kół naukowych. W pierwszej części konferencji mieliśmy okazję wysłuchać 6 z nich, dotyczących bezpieczeństwa żywności, popytu na żywność, sektora biopaliw, kwotowania produkcji rolnej oraz preferencji studentów względem żywności ekologicznej i alkoholi. Druga część była już całkowicie poświęcona prezentacji wyników badań własnych. Dwa pierwsze wystąpienia prezentowały wyniki badań preferencji studentów względem superfoods, przeprowadzonych we współpracy UEP-UM-UP. Kolejne dotyczyły preferencji w zakresie spożycia żywności funkcjonalnej i słodyczy oraz studenckich finansów.

Jak co roku przeprowadzono również plebiscyt na najlepszą pracę naukową. Głosem widowni i uczestników konferencji, jego wyniki prezentują się następująco:
  • I miejsce: Monika Woźniak i Paulina Wrzesińska za referat "Spożycie alkoholi wśród studentów UP";
  • II miejsce: Klaudia Mikołajczyk i Jagoda Szulc za referat "Zróżnicowanie wiedzy studentów poznańskich uniwersytetów publicznych na temat superfoods";
  • III miejsce: Emilian Arczewski za referat "Zmiany popytu na żywność w Polsce po akcesji do UE";
  • Wyróżnienie: Karolina Sowa za referat "Bezpieczeństwo żywnościowe w kontekście samowystarczalności żywnościowej w Polsce" oraz Zuzanna Draheim za referat "Zróżnicowanie stosowania superfoods wśród studentów poznańskich uniwersytetów publicznych".
Wyróżnionym gratulujemy, a wszystkich gorąco zachęcamy do udziału w kolejnej edycji konferencji w grudniu 2019 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.