Biografia
 • Doktor nauk ekonomicznych, ekonomia międzynarodowa, 2012,
 • Magister, biznes międzynarodowy, 2008.
Nagrody i wyróżnienia
 • Best Reviewer (nominacja) – 43. European International Business Academy Annual Conference, Mediolan, 2017.
 • Best Reviewer (nominacja) – 42. European International Business Academy Annual Conference, Wiedeń, 2016.
 • Best Reviewer (nominacja) – 41. European International Business Academy Annual Conference, Rio de Janeiro, 2015.
 • The Copenhagen Business School Prize 2014 - za najlepszy artykuł przygotowany przez osobę poniżej 40 roku życia i zaprezentowany podczas European International Business Academy 2014 (za referat pt. The role of subsidiary within the value chain of an MNE – A structural model development).
 •  Junior Dekaban-Liddle Fellowship 2014, The University of Glasgow Adam Smith Business School.
 • 2. Nagroda Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za najlepszą pracę doktorską obronioną w roku akademickim 2011/2012
 • Stypendium Miasta Poznania dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego za dotychczasowy dorobek naukowy z zakresu biznesu międzynarodowego i konkurencyjności przedsiębiorstw, 2013.
 • Nagroda Zespołowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Prof. dr hab. Gorynia Marian, prof. zw. UEP, dr hab. Barbara Jankowska, dr Maciej Pietrzykowski, dr Piotr Tarka, dr Marlena Dzikowska za monografię pt. Wejście Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw, 2012.
 • Best paper award for a Doctoral Candidate - Dzikowska M., za referat pt. Value chain module relocations of Polish micro- and small-sized companies operating in automotive and clothing industries, 4th Aalborg Conference Revisiting Internationalisation: Dynamics, Diversity And Sustainability, Centre for International Business, Aalborg, 2012.
 • The  Bucharest Prize - Gorynia M. Jankowska B., Pietrzykowski M., Tarka P., Dzikowska M., za referat pt. Poland's entry into the eurozone and the international competitiveness and internationalisation of Polish companies, przyznana przez The Romanian Journal of Economic Forecasting, Bukareszt, 2011.

Problematyka badawcza
 • Zarządzanie strategiczne w biznesie międzynarodowym,
 • Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstwa,
 • Przedsiębiorstwa międzynarodowe,
 • Łańcuch wartości przedsiębiorstwa, 
 • Delokalizacje modułów łańcucha wartości i ich wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw. 
Grant MNiSW/NCN/NCBiR

 • Kierownik projektu: Ewolucja i determinanty roli zagranicznej spółki córki w łańcuchu wartości przedsiębiorstwa międzynarodowego. (SONATA 5)
 • Główny wykonawca: Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w okresie prosperity i globalnego kryzysu gospodarczego (Zespół: Gorynia M. - kierownik projektu, Dzikowska M. - główny wykonawca, Jankowska B. - główny wykonawca, Kania A. - wykonawca, Mroczek K. - wykonawca, Trąpczyński P. - wykonawca). (OPUS 4)
 • Wykonawca: Wpływ delokalizacji modułów łańcucha wartości na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw (Dzikowska M.). (Grant promotorski)
 • Współwykonawca: Wpływ przystąpienia Polski do strefy euro na międzynarodową konkurencyjność i internacjonalizację polskich przedsiębiorstw (Zespół: Gorynia M. - kierownik projektu, Jankowska B. - współwykonawca, Pietrzykowski M. - współwykonawca, Tarka P. - współwykonawca, Dzikowska M. - współwykonawca). (Grant MNiSW)

Dydaktyka
 • Strategia przedsiębiorstwa w biznesie międzynarodowym (ćwiczenia),
 • International Strategic Business Analysis (ćwiczenia),
 • Podstawy zarządzania (ćwiczenia).