NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE Z OSTATNICH LAT:

Artykuły w czasopismach


 • 'One size does not fit all' - institutional determinants of financial safety net effictiveness (co-author: A. Masłowska-Jokinen), National Bank of Poland Working Paper, No. 240, NBP, Warsaw 2016 (download)
 • The Role of Government in Restoring International Competitiveness: The Case of Crisis Management in the Baltic State Economies versus Poland Economies, Journal of Eastern European and Central Asian Research (JEECAR), 1, s. 1-12 (download).
 • Odpowiedzialność i przejrzystość banku centralnego w działaniach na rzecz stabilności finansowej, Materiały i Studia Narodowego Banku Polskiego, NBP, Warszawa 2014 (download)
 • El año 2013 será la prueba de fuego para la economía polaca, Revista edn, nr 13 - Vigo: Escuela de Negocios Novacaixagalicia, 2012. s. 30-31 (download).
 • Competitiveness and crisis - the case of Baltic states economies, Poznań University of Economics Review, No. 2, 2012, Poznan University of Economics Press, Poznan 2012. 
 • Current global economy - challenges in central banking, Modern World Economy. Micro- and Macroeconomic Issues, T. Rynarzewski (ed.), Zeszyty Naukowe UEP, No. 219, Poznan University of Economics Press, Poznan 2012. 
 • Competitiveness and crisis - the case of Baltic states economies, Working Paper, Faculty of International Business and Economics, Poznan University of Economics, No. 1/2012 [SSRN's Top Ten download list for: Other Institutions & Transition Economics: Macroeconomic Issues]
 • Rola banków centralnych w działaniach na rzecz stabilności finansowej, cz. II, Bank i Kredyt 2011, nr 4 (część edukacyjna). 
 • Rola banków centralnych w działaniach na rzecz stabilności finansowej cz. I, Bank i Kredyt 2011, nr 3 (część edukacyjna).
 • Współczesne przeobrażenia systemu finansowego i ich konsekwencje, Bank i Kredyt 2008, nr 1, Narodowy Bank Polski, s. 34-60 (download).
 • Ewolucja studiów Master of Business Administration. Oczekiwania a realia. Studium przypadku,Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2008, nr 3-4, s. 136-153.
 • System finansowy - definicja i funkcje, Bank i Kredyt 2007, nr 10, Narodowy Bank Polski, s. 38-50 (download).
 • Struktura i modele systemu finansowego, Bank i Kredyt 2007, nr 11-12, Narodowy Bank Polski, s. 87-102 (download).
 • Stakeholder Expectations and Benefits: An Assessment of the Poznan-Atlanta MBA Program, MBA Working Papers in Management, Finance and Economics, No. 3(5)/2007, Poznan 2007.
 • Bankowość elektroniczna w europejskich systemach bankowych: Finlandia, [współautor], Bank i Kredyt, nr 1, 2003; s. 74-86 (download).
 • Bankowość elektroniczna w europejskich systemach bankowych: Szwecja, [współautor], Bank i Kredyt, Bank i Kredyt, nr 4, 2003; s. 72-86 (download).
 • Rozwój bankowości elektronicznej na tle przekształceń w duńskim systemie bankowym, Bank i Kredyt, nr 11-12, 2003; s. 66-78 (download).
 • Banking Services and perception of Their Quality by Micro and Small Firms in Poland (Results of Research in the Region of Wielkopolska), [współautor], w: Foreign Banks and Economic Transition, Papers in Progress, edited by T. Kowalski, R. Lensink, V. Vensel, Raporty, Opracowania, Referaty, Katedra Polityki Gospodarczej i Planowania Rozwoju, AE w Poznaniu, Zeszyt 20, Poznań 2002, s. 250-258.
 • Banking Services and the Perception of Their Quality Provided by Different Categories of Bank in Poland (Result of Research Undertaken among SME Sector), [współautor], w: Papers of the 5th Conference on Financial Sector Reform in Central and Eastern Europe: The Impact of Foreign Banks? Entry, edited by T. Kowalski, R. Lensink, V. Vensel. Working Papers in Economics of Tallinn Technical University, Tallinn 2002, s. 131-142.
 • Jakość usług świadczonych przez różne kategorie banków w ocenie przedsiębiorstw, [współautor], w:Management, vol. 5, nr 2, University of Zielona Góra, 2001, s. 141-148.
Redakcja naukowa książek i czasopism
 • Poznań University of Economics Review, No. 2, 2012, Poznan University of Economics Press, Poznan 2012 [co-editor].  
 • Instytucje i rynki wobec kryzysu finansowego - źródła i konsekwencje kryzysu, CeDeWu, Warszawa 2011.

Rozdział w monografii naukowej i udział w pracach zbiorowych  

 • Post-Crisis Regulatory and Supervisory Arrangements - The New "Old" Central Banking (co-author: A. Masłowska-Jokinen), in: Central banking and monetary policy: what will be the post-crisis new normal? E. Gnan, D. Masciandaro, SUERF (The European Money and Finance Forum), Wien-Milan 2016 (download)
 • Jakościowe aspekty polityki banku centralnego w procesie stabilizowania systemu finansowego - doświadczenia wybranych krajów Unii Europejskiej, w: Wyzwania integracji gospodarczej w Unii Europejskiej, K. Opolski, J. Górski (red.), Wydawnictwo WNE Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.
 • Changing Nature of Central Banks Accountability for Financial Stability, w: Renata Karkowska (red.),Challenges to Financial Stability - Perspectives, Models and Policies, ASERS Publishing, Craiova 2014, s. 23-43.
 • How Is the Crisis Affecting the Competitiveness of Countries?: The Case of the Baltic Countries and the Global Crisis w: A. Zhuplev, K. Liuhto (red.), Geo-Regional Competitveness in Central and Eastern Europe, the Baltic Countries and Russia. Part of the Research Essentials Collection, IGI Global, 2014, s. 149-183.
 • Quantitative easing w polityce Europejskiego Banku Centralnego a proces integracji gospodarczo-walutowej w Europie, red. K. Opolski, J. Górski, Perpsektywy integracji gospodarczej i walutowej w Unii Europejskiej w czasach kryzysu, Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa 2013.   
 • Rola banków centralnych w stabilizowaniu systemu finansowego a integracja gospodarczo-walutowa w Europie, red. K. Opolski, J. Górski. Perpsektywy integracji ekonomicznej i walutowej w gospodarce światowej, Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa 2012.
 • Odpowiedzialność banków centralnych za stabilność systemu finansowego, Współczesna bankowość centralna, W.L. Jaworski, A. Szelągowska [red.], CeDeWu Platinium, Warszawa 2012.
 • Współczesna gospodarka światowa - wyzwania dla bankowości centralnej, materiały konferencyjne Konferencji Wydziałowej WGM "Współczesna gospodarka światowe - problemy na poziomie mikro- i makroekonomicznym", UEP, Poznań 2011. 
 • Competitiveness vs. stability of the financial sector, w: Dimensions of Competitiveness, B. Jankowska, T. Kowalski, M. Pietrzykowski (eds.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, s. 36-55. 
 • Changes in the Banking Law vs. the Performance of Banks in Poland in 1997-2008 [współautor], w: Institutional Change in the European Transition Economies. The Case of Poland, T. Kowalski, S. Letza, C. Wihlborg (eds.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, s. 277-300.
 • Instrumenty stabilizowania systemu finansowego przez bank centralny (przyczynek do analizy kryzysu zapoczątkowanego w 2007 r.), w: Globalny kryzys finansowy i jego konsekwencje w opiniach ekonomistów polskich, J. Szambelańczyk [red.], Związek Banków Polskich, Warszawa 2009, s. 41-50.
 • Stabilizowanie systemu finansowego przez bank centralny na przykładzie Narodowego Banku Polskiego, w: Problemy polskiego systemu bankowego, red. A. Janc, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 111, Poznań 2008, s. 25-48.
 • Wpływ współczesnych przeobrażeń systemu finansowego na stabilność finansową w: Rynki finansowe, red. naukowa Henryk Mamcarz, Zjazd Katedr Finansowych, Instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, UMCS, Lublin 2006, s. 13-20.
 • Lender of Last Resort - Alternative Views on the Conception, Economy in its theory and practice. Problems, solutions, cases, Proceedings of Lubniewice 2003 and 2004, The Poznan University of Economics, Poznań 2005, s. 241-249.
 • Standardy kwalifikacyjne w bankowości polskiej na tle zmieniającej się roli kadr we współczesnym pośrednictwie finansowym, [współautor], w: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, red. nauk. J. Stankiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2002, s. 505-514.