Wybrane publikacje z ostatnich lat

Artykuły w recenzowanych czasopismach

 • Jankowska B., Götz M. ,Éltető A., Ferenčíková S., Hlušková T., Kříž E., Sass M.,Outward FDI Policies in Visegrad Countries. Final Report. Czech Republic, Hungary, Poland, Slovak Republic, “IZ Policy Papers” 2015, nr 16
 • Jankowska B., Götz M., Zastosowanie metodologii teorii ugruntowanej (GTM) w badaniu koopetycji w klastrach, „Problemy Zarządzania” 2014, nr 3 s. 185-205
 • Jankowska B., Götz M., Główka C., How to Investigate Polish Clusters’ Attractiveness for Inward FDI? Addressing Ambiguity Problem, “International Journal of Management and Economics” 2014, nr 43, s. 74-93
 • Jankowska B., Pietrzykowski M., Pro-entrepreneurial attitudes of students in relation to their educational profile: Poland against the background of other countries, Special issue on Entrepreneurship in Regional Development – “Interdisciplinary Studies Journal” 2013, nr 4, s. 83-102
 • Jankowska B., Implications of Coopetition for International Competitiveness and Internationalization of Firms: Perspective of SME and Large Companies, “International Journal of Business and Management Studies”, nr 1, 2011, s. 49-58
 • Jankowska B., Konsekwencje globalizacji dla klastrów, „ Studia Ekonomiczne”, nr 2, 2011, s. 149-170
 • Jankowska B., Coopetition and Internationalization of a Company - the Case of Firms in Wielkopolska Voivodeship, “Journal of International Studies”, Vol. 3, nr 1, 2010, s. 94-102
 • Jankowska B., Internacjonalizacja klastrów, „Gospodarka Narodowa”, nr 5-6, 2010, s. 19-40

Monografie naukowe

 • Jankowska B., Koopetycja w klastrach kreatywnych. Przyczynek do teorii regulacji w gospodarce rynkowej, Wyd. UEP, Poznań 2012

 • Gorynia M. (red.), Jankowska B., Pietrzykowski M., Tarka P., Dzikowska M., Wejście Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw , Difin, Warszawa, 2011

 • Gorynia M., Jankowska B., Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008

 • M. Gorynia (red. nauk.), Bartosik-Purgat M., Jankowska B., Owczarzak R., Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych, PWE, Warszawa 2005
 • Jankowska B., Międzynarodowa konkurencyjność branży na przykładzie polskiej branży budowlanej w latach 1994-2001, Wyd. AE w Poznaniu, 2005

Redakcja monografii naukowych

 •  Gorynia M.,(red.) Jankowska B. (red.), Wejście Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa, 2011
 • Jankowska B. (red.), Kowalski T.(red.), Pietrzykowski M. (red.), Dimensions of Competitiveness, Poznan Univeristy of Economics, Poznań, 2010

Rozdziały w monografiach naukowych

 • Jankowska B., Gaweł A., Teaching entrepreneurship - an example from the Poznań University of Economics, w: M. Dabic, M. Pietrzykowsk (red.), Fostering Education in Entrepreneurship, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2011. s. 99-112
 • Jankowska B., Clusters as a mode of coopetition: the case of firms from one region in Poland, B. Jankowska, T. Kowalski, M. Pietrzykowski (red.), Dimensions of Competitiveness, Poznan University of Economics, Poznań, 2010, s. 91-109

 • Jankowska B., Rola instytucji w kreacji i rozwoju klastrów na przykładzie klastrów teleinformatycznych (ICT), w: E. Mińska-Struzik, T. Rynarzewski (red.), Szoki technologiczne w gospodarce światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2009, s. 107-123

 • Jankowska B., Zagraniczne inwestycje bezpośrednie i klastry jako komplementarne sposoby podnoszenia innowacyjności firm – kilka wniosków dla polskich przedsiębiorstw, w: J. Bilski, A. Kłysik-Uryszek (red.), Polska na rynku Wspólnoty Europejskiej. Gospodarka światowa na progu XXI wieku, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 2005, s. 289-306

Rozdziały w zeszytach naukowych

 •  Jankowska B., Cluster policy in Japan and its results. The case of Kansai Front Runner Project Neo Cluster, w: P. Skulski, Competitiveness of Economies in the Asia-Pacific Region. Selected Problems, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, nr 192, 2011, s. 90-97
 • Jankowska B., Klastry na usługach innowacyjności przedsiębiorstw, w: J. Schroeder, Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym, Wydawnictwo UEP, nr 180, 2011, s. 67-77
 • Gorynia M., Jankowska B., Kooperacja w klastrze jako instytucja gospodarki rynkowej na przykładzie trzech klastrów z Wielkopolski, w: B. Klimczak (red.), Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 74, Ekonomia nr 3, 2009, s. 273-288
 • Jankowska B., Co-operative Behaviour of Enterprises from Border Regions - The Case of West Pomerania Province, w: H. Brezinski, B. Leick (red), Kooperationsperspektiven deutscher Unternehmen in ӧstlichen Grenzregionen. - Technische Universität Bergakademie, Freiberg 2006, s. 87-116

Publikacje w materiałach konferencji międzynarodowych

 •  Jankowska B., Coopetition as an attribute of clusters – Danish, Japanese and Polish perspective, w: E. Kaynak, T. Harcar, (red.), Advances in Global Management Development. Challenges and opportunities of global business in the new millenium: comtemporary issues and future trends, vol. XX, , Proceedings of The 20th Annual World Business Congress, July 3-7, 2011, Poznań, Poland, IMDA Press, 2011, s. 103-110
 • Gorynia M. Jankowska B., Pietrzykowski M., Tarka P., Dzikowska M., Poland's entry into the eurozone and the international competitiveness and internationalisation of Polish companies, w: Proceedings of the 37th EIBA Annual Conference “Taking International Business to the Next Level - Emerging Issues, Strategies and Economies”, 08.12.-10.12.2011, The Bucharest Academy of Economic Studies, Faculty of International Business and Economics, s. 1-26 (CD ROM)
 • Jankowska B., Looking for Interdependencies between Coopetition and Internationalization of a Company: The Case of Enterprises in Wielkopolska, w: L. Galetić, M. Spermić, M. Ivanov (red.), An Enterprise Odyssey: From Crisis to Prosperity - Challenges for Government and Business, University of Zagreb, Zagreb, 2010. s. 1139-1150
 • Jankowska B. (50%), Pietrzykowski M., The Role of Local Government in Fostering Competitiveness of Companies Through Support of Cluster Development, w: Tempus Fostering Entrepreneurship in Higher Education FoSentHE – proceedings of the conference - Entrepreneurship without borders : Rishon Lezion, 16-18 listopada 2009, University of Zagreb, Zagreb, 2009, s. 18
 • Jankowska B., Coopetition and International Competitiveness of SME - The Case of Companies from One Region in Poland, w: A. Kocak, T. Abimbola, A. Özer, L. Watkins-Mathys (red.), Marketing and Entrepreneurship, Ankara University, Ankara, 2009, s. 656-665

Rozdziały w podręcznikach 

 • Jankowska B., Konkurencyjność w ujęciu mezoekonomicznym, w: M. Gorynia, E. Łaźniewska, Kompendium wiedzy o konkurencyjności, PWN, Warszawa, 2009, s. 100-124 
 • Jankowska B., Metodologia badań konkurencyjności gospodarek narodowych - rankingi konkurencyjności, w: M. Gorynia, E. Łaźniewska, Kompendium wiedzy o konkurencyjności, PWN, Warszawa, 2009, s. 248-270