If you would like to request access to a particular publication please contact me via e-mail: marlena.dzikowska@ue.poznan.pl
Delokalizacje

Artykuły w czasopismach

 • Dzikowska M. [2013], Przenoszenie modułów łańcucha wartości a konkurencyjność przedsiębiorstw, Ekonomista nr 3, s. 369-392.
 • Dzikowska M. [2012], Działalność przedsiębiorstw w erze delokalizacji modułów łańcucha wartości, Studia Ekonomiczne nr 3, s. 411-430.
 • Dzikowska M. [2012], Technologiczne aspekty globalizacji jako podłoże delokalizacji modułów łańcucha wartości, ORGANIZACJA I KIEROWANIE - ORGANIZATION AND MANAGEMENT nr 3, s. 105-125.

Rozdziały w książkach i zeszytach naukowych

 • Dzikowska M. [2012], Value chain module relocations of Polish micro- and small-sized companies [w:] (red.) Marinov M., Marinova S., Impacts of Emerging Economies and Firms on International Business - Houndmills : Palgrave Macmillan, s. 272-301.

Materiały konferencyjne

 • Dzikowska M., Value Chain Module Relocations and the Competitive Position of a Relocating Company - a Perspective of Polish Companies from the Clothing and Automotive Industries., 8th World Economy Research Institute’s Annual Conference on Fostering Innovation and Competitiveness in the EU at National and Regional Level, Warsaw, SGH, 2013.
 • Dzikowska M., Value chain module relocations and competitive position of an enterprise: perspective of Polish companies from clothing and automotive industries, 38th EIBA European International Business Academy Conference Proceedings, EIBA - Brighton, Falmer : EIBA, 2012.
 • Dzikowska M., Value chain module relocations of Polish micro- and small-sized companies operating in automotive and clothing industries, Revisiting Internationalisation: Dynamics, Diversity And Sustainability, Centre for International Business, 4th Aalborg Conference, 2012 (best paper award for a Doctoral Candidate).
 • Dzikowska M., Entrepreneurial opportunities from the perspective of value chain modularization and relocation, [w:] Proceedings of the International Conference on Entrepreneurship, Education Innovations , red.: Vojko Potočan, Marina Dabić, Maribor : University of Maribor, Faculty of Economics and Business, 2011.

 Konkurencyjność przedsiębiorstwa

Artykuły w czasopismach

 • Dzikowska M. Gorynia M. [2012], Teoretyczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstwa – w kierunku koncepcji eklektycznej?, GOSPODARKA NARODOWA nr 4 s. 1-30.

Przedsiębiorstwa międzynarodowe

Artykuły w czasopismach

 • Dzikowska M., Jankowska B. [2012], The global financial crisis of 2008–2009 and the Fortune Global 500 corporations. Looking for losers among the biggest – exploratory study, Poznań University of Economics Review nr 3, s. 99-124.

Rozdziały w książkach i zeszytach naukowych

 • Dzikowska M. [2011], Wpływ kryzysu finansowego i ekonomicznego na działalność korporacji transnarodowych w latach 2008-2010, [w:] Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym - Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), 2011. s. 31-43.
 • Dzikowska M. [2011], Internacjonalizacja i globalizacja działalności przedsiębiorstw w dobie kryzysu / red. Przybylska-Kapuścińska Wiesława, [w:] (red.) Przybylska-Kapuścińska W., Reakcje rynku na kryzys finansowy - Warszawa : CeDeWu, s. 57-72.

Materiały konferencyjne

 • Dzikowska M, Jankowska B., The global financial crisis and economic downturn during years 2008-2009 and the Fortune Global 500 corporations – Looking for losers among the biggest – Exploratory study, Taking International Business to the Next Level - Emerging Issues, Strategies and Economics : 37th EIBA Annual Conference - Bukareszt, 2011.

 Wpływ przystąpienia Polski do strefy euro

Artykuły w czasopismach

 • Gorynia M., Jankowska B., Pietrzykowski M., Tarka P., Dzikowska M. [2011], Przystąpienie Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw, EKONOMISTA nr 4, s. 471-491.

Monografia naukowa

 • Gorynia M. (red.), Jankowska B. (red.), Pietrzykowski M., Tarka P., Dzikowska M. [2011], Wejście Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.

Rozdziały w zeszytach naukowych

 • Gorynia M., Jankowska B., Pietrzykowski M., Dzikowska M. [2012], Die Wirtschaftskrise und der Beitritt Polens zur Eurozone - Perspektiven polnischer Unternehmen, [w:] Consequences of World Economic Crisis for Poland and Central East Europe - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), s. 144-162
 • Gorynia M., Jankowska B., Pietrzykowski M., Tarka P., Dzikowska M. [2012], Internationalisation of Polish enterprises and the perspective of Poland joining the eurozone [w:] Modern World Economy. Micro- and Macroeconomic Issues - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), s.  223-237.
 • Gorynia M., Jankowska B., Pietrzykowski M., Tarka P., Dzikowska M. [2010], Opportunities and Threats Related to Accession of Poland to the Euro Zone - Perspective of Polish Enterprises [w:] The Mechanism of Functioning of EMU Euro Zone Enlargement - The New Members Perspective - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010. s. 55-65.