Publikacje i osiągnięcia katedry

MARKETING MIĘDZYNARODOWY – WYZWANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW Studia przypadków i zadania

MARKETING MIĘDZYNARODOWY – WYZWANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Studia przypadków i zadania

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2018

 

Autorzy:

Aleksandra Hauke-Lopes

Milena Ratajczak-Mrozek

Marcin Soniewicki

Marcin Wieczerzycki


W dzisiejszych czasach, w warunkach ekspansji internetu i coraz powszechniejszego używania terminu „globalizacja”, funkcjonowanie przedsiębiorstwa wyłącznie na rynku lokalnym nie zawsze umożliwia osiągnięcie oczekiwanych przez nie zysków. W związku z tym coraz więcej przedsiębiorstw dąży do rozwoju swojej działalności na rynkach zagranicznych.

Początek procesu internacjonalizacji firmy jest dla niej najtrudniejszym momentem, gdyż rozpoczyna ona działalność na nieznanych jej obszarach. Z tego powodu niniejsza publikacja skupia się przede wszystkim na początkowym okresie działalności podmiotów na rynkach zagranicznych. Działalność na rynkach międzynarodowych sprawia, że przedsiębiorstwa muszą adaptować swoje działania do otoczenia zewnętrznego. Stopień adaptacji firmy do rynku lokalnego wynika między innymi z jego specyfiki, zachowań konsumentów na nowym rynku czy też charakterystyki oferowanego towaru czy proponowanej usługi. Kluczowe znaczenie ma jednak przyjęta przez przedsiębiorstwo strategia działania na rynkach międzynarodowych. Odpowiednio przygotowana strategia marketingowa umożliwia zmniejszenie występujących różnic kulturowych oraz przewidzenie możliwych problemów i wyzwań, na jakie może natrafić przedsiębiorstwo w działalności międzynarodowej. Właściwe podejście do zarządzania przedsiębiorstwem na rynku międzynarodowym powinno być poparte wiedzą teoretyczną umożliwiającą dogłębną analizę działań firmy. W efekcie połączenia elementów praktycznych z podstawami teoretycznymi możliwe jest stworzenie optymalnej strategii marketingowej przedsiębiorstwa działającego na rynku zagranicznym.

Pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa na rynku zagranicznym istotnie wpływa na jego poziom konkurencyjności, a także na wyniki finansowe oraz rynkowe. Ponadto optymalna strategia marketingowa przedsiębiorstwa na rynku zagranicznym powinna także obejmować tworzenie dobrych relacji z klientami oraz partnerami biznesowymi – głównymi podmiotami decydującymi o sukcesie firmy w otoczeniu międzynarodowym.

Dostęp do rzeczywistych studiów przypadku obrazujących problemy oraz wyzwania, przed jakimi stanęły firmy na rynkach zagranicznych, nie zawsze jest możliwy, w szczególności dla osób dopiero poznających tę dziedzinę nauki. Niekiedy też brak doświadczenia zawodowego, mimo przygotowania teoretycznego, utrudnia podejmowanie odpowiednich decyzji z zakresu strategii marketingowej firmy na rynkach zagranicznych. Prezentowany zbiór studiów przypadku oraz zadań, przygotowany przez pracowników Katedry Marketingu Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ma na celu próbę wykształcenia w odbiorcach umiejętności podejmowania trafnych decyzji w działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa. Celem publikacji jest także wskazanie Czytelnikom, że odpowiednio przygotowana strategia marketingowa, dopasowana do profilu działalności przedsiębiorstwa oraz sytuacji rynkowej istotnie wpływa na sukces firmy na arenie międzynarodowej.

 

Publikacja została podzielona na dwie części. Pierwsza zawiera studia przypadku firm działających na arenie międzynawowej. Stanowi ona kontynuację dwóch wcześniejszych publikacji pt. Marketing międzynarodowy.Studia przypadków, jednak przedstawione w nich problemy firm zostały zaktualizowane, uwzględniono nowe wyzwania społeczno-ekonomiczne, przed jakimi stoją przedsiębiorstwa działające na arenie międzynarodowej. W części tej, dla bardziej dogłębnego zobrazowania przekroju problemów i wyzwań przedsiębiorstw, dodano przykłady firm z rynku business-to-business, które osiągnęły sukces na rynkach międzynarodowych. W celu lepszego zrozumienia problemu oraz utrwalenia wiedzy z danego tematu każde studium przypadku jest zakończone pytaniami oraz zadaniami. Stają się one także przyczynkiem do dalszej dyskusji nad wybranymi elementami strategii marketingowej przedsiębiorstwa działającego na rynku zagranicznym. Niniejsza publikacja jest zatem ukierunkowana praktycznie oraz koncentruje się na relacjach pomiędzy przedsiębiorstwami (B2B). W drugiej części publikacji zaproponowano zadania warsztatowe oraz ćwiczenia, które mają pomóc Czytelnikom w rozwijaniu umiejętności wspólnego podejmowania decyzji, dyskusji i prezentacji swoich poglądów. W trakcie prac nad zadaniami i ćwiczeniami wykorzystano elementy teorii z zakresu marketingu międzynarodowego oraz zarządzania, dzięki czemu odbiorca ma możliwość skonfrontowania teorii wyniesionej z zajęć, wykładów oraz ćwiczeń z symulacją sytuacji rynkowej fikcyjnych przedsiębiorstw działających na arenie międzynarodowej. Ponadto zadania oraz ćwiczenia pomagają w kreatywnym podejściu do tworzenia oraz zarządzania strategią marketingową  przedsiębiorstwa działającego na rynku zagranicznym. W tym celu wybrane zadania mają odpowiednie arkusze ułatwiające ich rozwiązywanie bezpośrednio w publikacji. Problematyka studiów przypadku oraz zadań i ćwiczeń przedstawionych w publikacji obejmuje szerokie spektrum zagadnień powiązanych z marketingiem międzynarodowym, jak na przykład aspekty standaryzacji i adaptacji, pozycjonowania produktu, marketingu  partnerskiego, rynku B2B, segmentacji nabywców czy wybranych elementów strategii marketingowej firm działających na rynkach zagranicznych.

 

Publikacja jest przeznaczona dla studentów uczęszczających na zajęcia z marketingu oraz dla osób, które chciałyby rozwijać praktyczne umiejętności tworzenia i wdrażania strategii marketingowej firmy na rynku zagranicznym.

 

ksiazka tytuł: Marketing Międzynarodowy - wyzwania dla przedsiębiorstw  MD 338 autor: Hauke-Lopes A.,Ratajczak-Mrozek M.,Soniewicki M.,Wieczerzycki M