Studia wyższe ukończyła w 1998 r. na poziomie magisterskim na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne, specjalność Handel Międzynarodowy. W trakcie studiów oraz po ich ukończeniu pracowała w przedsiębiorstwie „Zinsbud”(1997-1998 r.) w Poznaniu na stanowisku specjalisty do spraw marketingu, a także trzykrotnie uczestniczyła w przygotowaniu artystycznego festiwalu „Malta”(1995-1997), podczas którego pełniła funkcję opiekuna i tłumacza j. angielskiego. W trakcie studiów pracowała również w dziale marketingu w Spółce Akcyjnej MTP (1997 r.).  W 1998 roku podjęła pracę, jako asystent stażysta w Katedrze Technologii Informacyjnych na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Następnie od 1999 do 2003 roku pracowała, jako asystent w Katedrze Logistyki i Transportu, po roku 2003 na stanowisku adiunkta, a  obecnie na stanowisku profesora UEP w Katedrze Międzynarodowych Łańcuchów Dostaw. W 2003 roku przygotowała i obroniła rozprawę doktorską z wyróżnieniem pt. Integracja łańcucha dostaw, jako sposób osiągania przewagi konkurencyjnej firm” W latach 2005-2007 prowadziła cykl szkoleń z zakresu logistyki w Centrum Doradztwa Gospodarczego w Poznaniu, który umożliwił jej wymianę poglądów i zdobycie wiedzy praktycznej na temat zarządzania logistycznego w firmach. Doświadczenie zawodowe zdobywała również przygotowując ekspertyzy z zakresu logistyki dla takich firm jak Toyota Motor Poland, Man Star Truck czy Bahlsen. Dwukrotnie uczestniczyła w projekcie realizowanym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu pt. „Strategia dla Wielkopolski”. Wraz ze zmieniającymi się potrzebami rynku pracy związanymi z kształceniem przyszłych absolwentów doskonaliła swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w  certyfikowanych szkoleniach z zarządzania ryzykiem w łańcuchach dostaw, między innymi uzyskała certyfikat z zakresu korporacyjnego zarządzania ryzykiem, inżynierii ryzyka, zarządzania ciągłością działania, zarządzania ryzykiem w działaniach biznesowych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce zarządzania łańcuchami dostaw. Przeprowadzone dotychczas projekty badawcze oraz przygotowane publikacje świadczą o ukierunkowaniu pracy naukowo-badawczej na następujących grupach zagadnień związanych ściśle z  problematyką łańcuchów dostaw:

 1. Integracja procesów w ramach łańcuchów dostaw;
 2. Zarządzanie relacjami w łańcuchach dostaw;
 3. Rynek usług logistycznych;
 4. Formy koordynacji rynkowej w łańcuchach dostaw.
 5. Zarządzanie ryzykiem w łańcuchach dostaw;
 6. Zarządzanie wiedzą w łańcuchach dostaw

Wykaz publikacji z ostatnich kilku lat:

 • Łupicka  A., Zintegrowany łańcuch dostaw w teorii i praktyce gospodarczej, Poznań : Wydaw. AE, 2004
 • Łupicka A., Sieci logistyczne, Poznań : Wydaw. AE, 2006
 • Łupicka A., Formy koordynacji rynkowej w łańcuchach dostaw, Poznań : Wydaw. UE, 2009
 • Łupicka, A., 2010, "CCC" paradigm vs. relationships in the supply chain w: Edmund Pawłowski (red.), Operations and Logistics Management, Publishing House of Poznań University of Technology, Poznań, s. 67-75.
 • Łupicka, A., 2013, Risk Management and Influence of Conflicts on the Level of Risk in Firm's Activity in Supply Chains w: Marek Ciesielski, Waldemar Wieczerzycki (red.), Contemporary Trends in Supply Chain Management, Poznań University of Economics Press, Poznań, s. 117-137.
 • Ciesielski, M., Jeszka, A., Łupicka, A., 2013, Strategies of Supply Chains w: Marek Ciesielski, Waldemar Wieczerzycki (red.), Contemporary Trends in Supply Chain Management, Poznań University of Economics Press, Poznań, s. 83-116.
 • Grzybowska, K., Łupicka, A., 2016, Knowledge Acquisition in Complex Systems w: Yue X.-G., Duarte N.J.R. (red.), Proceedings of the 2016 International Conference on Economics and Management Innovations (ICEMI 2016), Atlantis Press, Wuhan, s. 262-266.
 • Łupicka, A., Konecka, S., Grzybowska, K., 2018, Future competencies in the pharmaceutical sectors – practitioners’ opinions w: Khalid.S. Soliman (red.), Innovation management and education excellence through vision 2020, International business information Management Associaton, Milano, s. 3850-3858.
 • Łupicka, A., Grzybowska, K., 2017, Future competencies in the automotive industry - practitioners' opinions w: Vision 2020: sustainable economic development, innovation management and global growth, International business information Management Associaton, Madrid, s. 5199-5208.