Biografia

• mgr geografii (specjalność: gospodarka przestrzenna i planowanie przestrzenne), Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (1986 r.)
• dr nauk ekonomicznych; Wydz. Zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (1995 r.)
• dr hab. nauk ekonomicznych; Wydz. Zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (2007 r.)
• profesor UEP (2009 r.)    

Funkcje poza UEP:

 
• Członek Stowarzyszenia Gospodarka Przestrzenna (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej)
• Członek National Geographic Society
• Członek Regional Study Association, Global Forum for Cities and Regional Research, Development and Policy; Sussex Innovation Centre, Falmer Brighton, East Sussex, UK.

 

Problematyka badawcza

- lokalizacja działalności gospodarczej i atrakcyjność inwestycyjna obszarów,
- gospodarka przestrzenna i planowanie przestrzenne miast i regionów (w tym rynek nieruchomości komercyjnych, przestrzeń publiczna),

- ekonomia przestrzenna,

- handel w rozwoju miast.


Prowadzone przedmioty

  • logistyka miejska,
  • klastry logistyczne w otoczeniu lokalnym i globalnym,
  • przestrzenne uwarunkowania systemów logistycznych, 
  • elastyczne systemy logistyczne,
  • logistyka powtórnego zagospodarowania,
  • rynek usług logistycznych.


Tematyka seminariów licencjackich (studia I°) w roku akademickim 2019/2020 (studia stacjonarne i niestacjonarne):

Tytuł seminarium:

­     Centrum logistyczne a rozwój lokalny

­     Logistyka miejska a rozwój lokalny

 

Tematyka seminariów magisterskich (studia II°) w roku akademickim 2019/2020 (studia stacjonarne i niestacjonarne):

Tytuły seminarium dla specjalności Logistyka międzynarodowa:

­     Uwarunkowania lokalizacji i rozwoju centrów logistycznych i aglomeracji

­     Lokalizacja obiektów logistycznych a rozwój miast (metropolii)

­     Przedsiębiorstwo logistyczne w otoczeniu miejskim

 

Tematyka seminariów doktorskich (studia III°) w roku akademickim 2019/2020 (studia stacjonarne i niestacjonarne):

˗          Rozwój gospodarczy miast i regionów: uwarunkowania, konkurencyjność, stymulowanie, atrakcyjność (perspektywa polska i europejska)

˗          Determinanty i uwarunkowania lokalizacji działalności gospodarczej a atrakcyjność inwestycyjna obszaru

˗          Przestrzenne, społeczne i ekonomiczne przeobrażenia miast i regionów


Hobby

• Sport – aktywnie to głównie koszykówka (członek AZS Poznań), biegi długodystansowe (Prezes Klubu Biegacza UE Poznań http: www.klub-biegacza.pl), badminton i tenis ziemny.
• Muzyka rockowa (hard rock, rock progresywny i neoprogresywny, metal + The Beatles i im pokrewne z ich okresu)
• Film fabularny (głównie tzw. amerykańskie kino zarówno to „ambitne” i popularne)
• Turystyka i podróże (szczególnie z Rodziną), geografia i urbanistyka oraz koszenie trawy

 


Wybrane prace badawcze realizowane dla potrzeb praktyki gospodarczej (od 2010)

1. W. Budner, S. Palicki, 2010, Ocena skutków oddziaływania wielkopowierzchniowych obiektów handlowych na społeczno-gospodarczą kondycję miasta Leszna (w tym Starówki); opracowanie wykonane na zamówienie miasta Leszna, w związku z podjęciem przez Radę Miejską Leszna UCHWAŁY nr XXXVI/435/2009 z dnia 26.10.2009 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Leszna złożonej w dniu 4. listopada 2009 r. (materiały powielone, ss. 73)
2. W. Budner, S. Palicki, 2010, Wytyczne do uwzględnienia elementów równowagi w planach rozwoju handlu w Lesznie, opracowanie wykonane na zamówienie miasta Leszna, w związku z podjęciem przez Radę Miejską Leszna UCHWAŁY nr XXXVI/435/2009 z dnia 26.10.2009 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Leszna złożonej w dniu 4. listopada 2009 r., (materiały powielone, ss. 26)
3. W. Budner [kier. projektu], S. Palicki, 2012, „Stan i perspektywy rozwoju handlu detalicznego w Lesznie (z uwzględnieniem elementów rewitalizacji centrum miasta)”, ekspertyza składająca się z czterech części wykonana na zamówienie Urzędu Miasta Leszna, (materiały powielone, częściowo dostępne i internecie na stronach UM Leszna, ss. 153)


Wybrany dorobek publikacyjny po 2010 r. (stan na 1.10.2019)

1.     Budner W., 2010, An attempt to describe the influence of UE membership on the shifts in voivodeships’ development, w: Studia Regionalia PAN: Vol. 27 Part 2 – Regional Development and Regional Policy in Poland: First Experience and New Challenge sof The European Union Membership (red.) P. Churski, W. Ratajczak

2.     Waldemar W. Budner (red.), 2010, Zagadnienia rozwoju lokalnego i regionalnego – varia,  Zeszyty Naukowe Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Nr 1, Poznań, Wydawnictwo AT Group, ss. 98, [ISBN 978-83-61026-15-0]

3.    Budner W., 2010, Współczesne determinanty zmian regionalnych w Polsce, (w) red. nauk. R. Fimińska-Banaszyk, Prace Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie (2), Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, s. 9-30.

4.     Budner W., 2011, Geografia ekonomiczna. Współczesne zjawiska i procesy. Wydawnictwo  Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, ss. 268, [ISBN 978-83-7417-546-3]

5.    Budner W., 2011, Skutki oddziaływania sklepów wielkopowierzchniowych na istniejącą sieć handlową i rynek pracy w Lesznie. Zeszyty Naukowe Nr22,WSHiU Poznań, s. 43-58

6.    Budner W., 2012, Znaczenie klastrów w kreowaniu przewagi konkurencyjnej gospodarki lokalnej i regionu; (w:) R. Fimińska-Banaszyk [red.], Prace Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie (3), Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, Konin, ss.21-32 [ISBN 978-83-88335-81-5]

7.    Budner W., 2012, Zależności ekonomiczne polskiej gospodarki w układzie regionalnym - ujęcie synergetyczne, (w:) W. Gaczek [red.], Zeszyty Naukowe – nr 247, Prace z gospodarki przestrzennej. Zjawiska i procesy współczesnego rozwoju społeczno-gospodarczego Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, s. 42- 59. [ISSN 1689-7374]

8.    Budner W. [red.], 2012, Wybrane problemy rozwoju miast polskich na tle doświadczeń europejskich, Zeszyty Naukowe Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Nr3, Poznań, Wydawnictwo AT Group, ss. 94, [ISBN 978-83-63910-00-6]

9.    Budner W., 2013, Klastry w gospodarce lokalnej - znaczenie, czynniki i bariery rozwoju. (w:) R. Fimińska-Banaszyk, A. Zimny [red.], Doskonalenie zarządzania w samorządach lokalnych, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, Konin, s.9-20 [ISBN 978-83-88335-84-6]

10.    Budner W., Palicki S., 2013,TRADE AS A SOCIO-ECONOMICAL FACTOR OF TOWN DEVELOPMENT. A DYNAMIC PERSPECTIVE ON THE EXAMPLE OF LESZNO; Studia Historiae Oeconomicae vol.31 City, (ed.) R. Macyra, Instytut Historii UAM, Poznań, s.69-86 [ISBN 978-8363047-31-3]

11.    Budner W., Pawlicka K., 2013, Ocena innowacyjnej architektury Poznania a wzrost atrakcyjności miasta, ACTAScientiarum Polonorum, seria Administratio Locorum 12 (2) 2013, s. 5-20

12.    Budner W., Palicki S., 2014, Uwarunkowania i sposoby rewitalizacji centrum Leszna, Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, Nr 1-2/2014(39-40), s.16-21

13.    Budner W., 2014, Handel w rozwoju miasta. Wyd.: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej, Poznań, ss. 142, [ISBN 978-83-937964-1-0]

14.    Budner W., Szober H., 2015, Im Raum wirtschaften. Kursbuch. Wyd.: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej, Poznań, ss. 146, [ISBN 978-83-937964-3-4]

15.    Budner W., Pawlicka K., 2015, Economic risk in revitalization project - case study HafenCity, ИННОВАЦИОННАЯЭКОНОМИКАИПРОМЫШЛЕННАЯПОЛИТИКАРЕГИОНА (ЭКОПРОМ-2015), Санкт-ПетербургИздательствоПолитехническогоуниверситета, pp.608-621; [ISBN 978-5-7422-5000-5]

16.    Budner W., 2015, Znaczenie ekonomii przestrzennej w wykształceniu ekonomisty,STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA, vol. 3, no. 5, s.64-81; [ISSN 2300-5254]

17.    Budner W., 2015, Delocalisation of outsourcing services in East - Central Europe. The case of Poland.(w:) P. Iliew [red.], СТРОИТЕЛНОПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОИНЕДВИЖИМАСОБСТВЕНОСТ, (CONSTRUCTION ENTREPRENEURSHIP AND REAL PROPERTY), “Nauka i Ekonomika”, Uniwersytet Ekonomiczny – Warna, s. 30-44 [ISSN 1313-2369]

18.    Budner W., Palicki S., Pawlicka K., 2015, Risk in  revitalization processes of urban areas according to the case study of HafenCity in Hamburg, (w:) А.В. Бабкин[edit.],Кластернаяэкономикаипромышленнаяполитика: теорияиинструментарий, МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО Санкт-Петербург, s.164-187

19.    Budner W., Pawlicka K., 2015, Ограничение риска инвестирования в коммерческую недвижимость путем повышения архитектурной привлекательности (LIMITINGTHERISKOFINVESTINGINCOMMERCIALPROPERTYBYRISINGITSARCHITECTURALATTRACTIVENESS), in: Riskmanagementintheeconomy: problemsandsolutions, (editor:  OparinS.G. DoctorofTechnicalSciences, FullProfessor), Санкт-Петербург: ИздательствоПолитехническогоуниверситета,Санкт-Петербург Издательство Политехнического университета, pp.199-219; [ISBN 978-5-7422-5194-9]

20.    Budner W., 2016, Zależności ekonomiczne polskiej gospodarki w układzie regionalnym – ujęcie synergetyczne, (w:) Wanda M. Gaczek [red.], Gospodarka przestrzenna. Udział poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego w kształtowaniu współczesnego paradygmatu, Tom 1. Teoretyczne podstawy paradygmatu, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 167-181 [ISBN 978-83-7986-096-8]

21.    Budner W., 2016, Odmienność dynamiki mikro- i makrozmiennych w małych miastach Wielkopolski – badanie stanu stacjonarnego, (w:) Wanda M. Gaczek [red.], Gospodarka przestrzenna. Udział poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego w kształtowaniu współczesnego paradygmatu, Tom 1. Teoretyczne podstawy paradygmatu, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 199-210 [ISBN 978-83-7986-096-8]

22.    Budner W. [red.],2016, Gospodarka przestrzenna. Udział poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego w kształtowaniu współczesnego paradygmatu, Tom 2. Zastosowania paradygmatu, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ss. 326 [ISBN 978-83-7986-097-5]

23.    Budner W.,2016, Delokalizacja usług outsourcingowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Przypadek Polski, (w:) W. W. Budner [red.], Gospodarka przestrzenna. Udział poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego w kształtowaniu współczesnego paradygmatu, Tom 2. Zastosowania paradygmatu, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 265-277 [ISBN 978-83-7986-097-5]

24.    Budner W.,2016, Gospodarka przestrzenna. Udział poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego w kształtowaniu współczesnego paradygmatu, Tom 3. Historia i fakty, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ss. 88 [ISBN 978-83-7986-098-2]

25.    Budner W., 2016, The Evaluation of the Equipment and Quality of the Public Space in Poznań, REAL ESTATE MANAGEMENT AND VALUATION, vol. 24, no. 2, 2016, s. 25-33

26.    Budner W., Resmer A., 2016, Motywy delokalizacji centrów usług outsourcingowych do miast w Polsce, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Vol 78, Nr 3 (2016), Poznań, s. 139-154.

27.    Budner W., 2016, RISK IN DELOCALISATION OF OUTSOURCING SERVISES. CASE OF REAL ESTATE MARKET IN POLAND, Petersburg САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО, Санкт-Петербург

28.    Budner W., 2017, Centra handlowe w przestrzeni i gospodarce miasta – przykład Poznania. (red.) W. Kisiała, Wyd.: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej, Poznań.

29.    Budner W., 2017, Motives and directions in development of the modern business services market in Poland, SARSEN AMANZHOLOV EAST KAZAKHSTAN STATE UNIVERSITY, REPUBLIC OF KAZAKHSTAN.

30.    Budner W., 2017, TENDENCJE ROZWOJU RYNKU NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE, ACTAScientiarum Polonorum, seria Administratio Locorum 16 (1) 2017, s. 19-28

31. Budner W., 2017, TRADE AS A FACTOR OF TOWN DEVELOPMENT, (ed.): Мухамедиева А.Г., Рахимбердин К.Х., Апышева А.А., Абылайханова Т.А., Сабитова А.А., [w:] ОБЩЕСТВО, ГОСУДАРСТВО, ПРАВО, ЭКОНОМИКА: ПРОБЛЕМЫВЗАИМОДЕЙСТВИЯВСОВРЕМЕННОММИРЕ (SOCIETY, STATE, LAW, ECONOMICS: INTERACTION PROBLEMS IN THE MODERN WORLD),  MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN, SARSEN AMANZHOLOV EAST KAZAKHSTAN STATE UNIVERSITY, Өскемен-Усть-Каменогорск/Ust-Kamenogorsk,pp.142-150

32. Budner, W. (2018). Suburbanizacja w obszarze Metropolii Poznań. Problemy Rynku Nieruchomości. Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego Nr 1/2018 (49), s. 26-34 [ISSN 1731-1829]

33. Budner, W. (2018). Przestrzenne uwarunkowania powstawania klastrów logistycznych – konsekwencje dla gospodarki. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 07/2018, s.17-23 [ISSN: 1231-2037]

34. Budner, W. (2018). Logistics Clusters: Origins, Formation and Economic Effects. UNIVERSITY OF ECONOMICS - VARNA DEPARTMENT "ECONOMICS AND MANAGEMENT OF CONSRUCTION" 33rd INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE "CONSTRUCTION ENTREPRENEURSHIP AND REAL PROPERTY", 2018; Varna. s.113-123.

35. Budner, W. (2018). Zmiany dominacji funkcjonalnych na Obszarze Metropolii Poznań. Red. K. Stachowiak, Nowe problemy badawcze geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. Biuletyn KPZK PAN, z. 271, s. 42-53 [ISSN 0079-3493]

36. Budner, W. (2018). Логистические кластеры в Польше – условия создания и экономические последствия функционирования. W: (red.) С. Г. Опарин. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ЭКОНОМИКЕ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ. ПОЛИТЕХ-ПРЕСС  Санкт-Петербург (Petersburg) s. 122-131, [ISBN-978-5-7422-6420-0] doi:10.18720/SPBPU/2/id19-16; <URL:http://elib.spbstu.ru/dl/2/i19-71.pdf>.

37. Budner, W. (2019). Planowanie przestrzenne obszarów metropolitalnych – próby rozwiązań prawno-instytucjonalnych. Red. T. Mądry, Monografia: Planowanie przestrzenne w miastach na prawach powiatu – próba rozwiązania problemu”.Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. s. 178-192 [ISBN 978-83-65599-18-6] 

38. Budner, W. (2019). Gospodarka przestrzenna miast i aglomeracji. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ss. 291 [ISBN 978-83-66199-01-9] 

39. Budner, W., Pawlicka, K. (2019). Lokalizacja centrum logistycznego jako czynnik wzmacniający pozycję rynkową firmy. Studium porównawcze. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. 

40. Budner, W. (2019). Logistic Clusters in Poland - Conditions for the Creation and Economic Consequences of Functioning. W: Территориальное  планирование воспроизводственных процессов в регионе. Санкт-Петербург (Petersburg): Петербургский Государственный Университет Путей Сообщения Императора Александра I