Zajęcia terenowe to jeden z ulubionych przedmiotów studentów Katedry Turystyki. Można podczas nich poznać praktyczną stronę zawodu organizatora turystyki oraz zwiedzić ciekawe obszary turystyczne lub pretendujące do tego miana, zarówno w Polsce, jak i w Europie.

Wiadomości ogólne

Zajęcia terenowe to ćwiczenia ujęte w obowiązujących planach studiów danego kierunku lub specjalności. Zajęcia te są wpisywane do indeksów i podlegają zaliczeniu. Trwają one każdorazowo 4 dni. W zasadzie zajęcia terenowe nie powinny być realizowane w czasie trwania innych zajęć dydaktycznych. W przypadkach uzasadnionych, np. tokiem nauczania, zajęcia terenowe mogą odbyć się, za zgodą Dziekana, w czasie trwania innych zajęć dydaktycznych. Wtedy niezbędna jest - przygotowana przez opiekuna zajęć terenowych - informacja o terminach odrabiania zajęć przypadających na czas nieobecności w Uczelni. 

Zajęcia terenowe są częściowo odpłatne. Ze środków przeznaczonych na działalność dydaktyczną Uczelnia pokrywa:

 • przy wyjazdach krajowych do 50%,
 • przy wyjazdach zagranicznych do 30%

kosztów związanych z: przejazdem, dietą (wyżywieniem), zakwaterowaniem.

Poniesione koszty muszą być udokumentowane fakturami VAT, a w przypadku podróży PKP lub PKS odpowiednimi biletami. Udokumentowaniem wypłat diet krajowych i zagranicznych oraz ryczałtu za zakwaterowanie na terenie kraju mogą być imienne listy uczestników zajęć terenowych wraz z pokwitowaniem. Przy wyjazdach krajowych kwota finansowana przez Uczelnię za wyżywienie i zakwaterowanie nie powinna przekroczyć aktualnie obowiązujących wielkości ustalonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Natomiast przy wyjazdach zagranicznych dofinansowanie przez Uczelnię wydatku na zakwaterowanie nie może być wyższe niż 30% ustalonego limitu na dany kraj. Uczelnia ponosi koszty ubezpieczenia, o ile studenci biorący udział w zajęciach terenowych nie są ubezpieczeni.

Obowiązki studentów

Organizacja i przeprowadzenie zajęć terenowych należy do studentów. Pracownicy Katedry Turystyki pełnią funkcję koordynacyjną i doradczą oraz - oczywiście - uczestniczą w zajęciach i wpisują zaliczenie na podstawie oceny uczestnictwa w zajęciach każdego studenta. Do rozważenia przez Was należy termin, wybór odwiedzanych miejsc, organizacja transportu, noclegów i wyżywienia oraz innych atrakcji. Dlatego bardzo ważne jest szybkie porozumienie i podział zadań, ponieważ przygotowanie zajęć należy rozpocząć najlepiej na 3-4 miesiące przed wyjazdem. 

Uczestnictwo w zajęciach terenowych polega na przygotowaniu przez każdego z Was odcinka trasy i przeprowadzenie przez niego całej grupy w charakterze pilota. Do tego ważne jest tzw. uczestnictwo bierne, a więc ogólne zainteresowanie odwiedzanymi miejscami i atrakcjami.

Elementy podlegające ocenie przez opiekunów:

 • prace przygotowawcze poprzedzające wyjazd,
 • zakres wiedzy o odwiedzanych atrakcjach, dostępnej w przewodnikach i innych publikacjach,
 • sposób przekazywania informacji,
 • organizacja czasu poszczególnych odcinków zajęć.

Organizacja zajęć terenowych

Najwcześniej trzeba zacząć organizować środek transportu, ponieważ Uczelnia wymaga pisemnej umowy z firmą oferującą transport autokarowy. Po zaakceptowaniu przez Prawnika UEP (oraz po uzyskaniu zgody na organizację zajęć) władze uczelni podpisują dokument. Równolegle do tych działań należy rezerwować miejsca w obiektach noclegowych. 

Wymagana dokumentacja ze strony Uniwersytetu Ekonomicznego:

 • zgoda Dziekana na organizację zajęć terenowych,
 • zaakceptowana przez Dziekana informacja o terminach i miejscach odrabiania zajęć dydaktycznych,
 • wniosek do Prorektora ds. Dydaktyki o zgodę na dofinansowanie zajęć terenowych,
 • program zajęć, kosztorys, 
 • wykaz osób ubezpieczonych,
 • umowa z firmą transportową (w przypadku wyboru autokaru jako środka transportu), zaakceptowana przez Prawnika UEP.

Bezpośrednio po zakończeniu zajęć terenowych należy dokonać rozliczenia finansowego zajęć.