Projekt badawczy pt. „Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przedsiębiorstw – uwarunkowania i znaczenie dla innowacyjności gospodarki turystycznej ” jest finansowany w ramach konkursu SONATA ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2014/15/D/HS4/01217


Kierownikiem projektu jest dr Marcin Olszewski.


Relacje pomiędzy uczelniami wyższymi a przedsiębiorstwami mają najczęściej charakter tzw. słabych więzi (weak ties), a wiedza akademicka dla przedsiębiorstw, ma charakter tzw. słabych sygnałów. Słabe sygnały wg. Granovettera (1973) mogą być szczególnie ważnym źródłem innowacji. Z dotychczasowe badań wynika, że efekty i uwarunkowania powiązań pomiędzy uczelniami a praktykami z branży turystycznej nie zostały jeszcze w pełni wyjaśnione (Frechtling 2004; Jordan and Roland 1999; Xiao & Smith, 2007). Postawiony problem badawczy zawiera się w dwóch zasadniczych pytaniach: jakie jest znaczenie uczelni wyższych w podnoszeniu innowacyjności przedsiębiorstw turystycznych, a także jakie czynniki determinują wykorzystanie wiedzy akademickiej w przedsiębiorstwach turystycznych? Głównym celem projektu jest identyfikacja uwarunkowań oraz efektów transferu wiedzy z uczelni do podmiotów gospodarki turystycznej. Realizacja projektu pozwoli zweryfikować następujące hipotezy badawcze: Hipoteza 1: Im większa aktywność przedsiębiorstw turystycznych w wykorzystaniu wiedzy akademickiej tym większa ich innowacyjność. Hipoteza 2: Mała zdolność do absorpcji wiedzy wpływa negatywnie na poziom wykorzystania wiedzy akademickiej. Hipoteza 3: Niski stopień dopasowania pomiędzy nadawcami wiedzy akademickiej a jej odbiorcami wpływa negatywnie na poziom wykorzystania wiedzy akademickiej. Innymi słowy, skuteczność transferu uwarunkowana jest istnieniem dopasowania podmiotowego, przedmiotowego, czasowego i przestrzennego pomiędzy akademickim źródłem wiedzy i jej odbiorcami. 


Projekt stanowi studium koncepcyjno-empiryczne czerpiące z dorobku wielu specjalności dyscypliny ekonomia, w szczególności ekonomiki turystyki, ekonomiki przedsiębiorstwa i ekonomiki wiedzy.

W projekcie można wyodrębnić trzy główne etapy badawcze:

  • Konceptualizacja i operacjonalizacja zmiennych zależnych: innowacyjności, poziomu wykorzystania wiedzy akademickiej i zmiennych niezależnych: zdolności do  absorpcji oraz dopasowania – realizacji zadań służyły studia literaturowe oraz kwerenda raportów instytutów badawczych;
  • Zmierzenie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw oraz wykorzystania akademickich źródeł wiedzy przez przedsiębiorstwa turystyczne, a także zdolności do absorpcji wiedzy akademickiej podmiotów gospodarki turystycznej oraz dopasowania podmiotowego, przedmiotowego, czasowego i przestrzennego pomiędzy uczelniami wyższymi a przedsiębiorstwami turystycznymi. 
  • budowa i weryfikacja modelu, objaśniającego analizowane zależności - na etapie tym wykorzystany zostanie aparat statystyczno-matematycznego, w szczególności regresji wielorakiej oraz wieloczynnikowej analizy wariancji (ANOVA).

Realizacja projektu przyniesie istotny wkład w dotychczasową wiedzę z zakresu ekonomiki turystyki, dzięki połączeniu zagadnień innowacyjności w gospodarce turystycznej, zasobów wiedzy jako źródła innowacyjności oraz zagadnień dopasowania pomiędzy nadawcą i odbiorcą wiedzy i zdolności do absorpcji wiedzy. W szczególności za nowatorskie uznać można:

  • wskazanie aktualnego stanu wykorzystania wiedzy akademickiej przez podmioty gospodarki turystycznej;
  • określenie wpływu poziomu wykorzystania akademickich źródeł wiedzy na innowacyjność przedsiębiorstw turystycznych;
  • wskazanie kluczowych barier wykorzystania wiedzy zarówno po stronie akademickich generatorów wiedzy, jak również po stronie odbiorców wiedzy;
  • identyfikacja znaczenia dopasowania pomiędzy nadawcami wiedzy a jej odbiorcami na wykorzystanie wiedzy akademickiej w odniesieniu do czterech wymiarów: podmiotowego, przedmiotowego, czasowego i przestrzennego;
  • identyfikacja zdolności do absorpcji wiedzy akademickiej podmiotów gospodarki turystycznej oraz jej uwarunkowań;
  • wykorzystanie podejścia badawczego bazującego na połączeniu ilościowych i jakościowych metod badawczych.