Biografia
 • Studia magisterskie - AE w Poznaniu, 1999-2003
 • Studia zagraniczne - Vienna University of Economics and Business Administration, Austria, 2002-2003
 • Studia zagraniczne - Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Niemcy, 2003
 • Studia podyplomowe pedagogiczne w Wyższej Szkole Humanistyczno-Menedżerskiej Millenium w Gnieźnie, 2004-2005
 • Studia doktoranckie - AE w Poznaniu, 2004-2008
 • Doktor nauk ekonomicznych, UE w Poznaniu, 28.01.2009

Pełnione funkcje na UEP:

 • Prezes Zarządu Filii Academy of International Business na region Europy Środkowej i Wschodniej (AIB CEE Chapter) -https://ue.poznan.pl/AIB_CEE/
 • Dyrektor Programu Wspólnego Dyplomu w zakresie Biznesu Międzynarodowego i Zarządzania Joint MSc in International Business and Management (JMSCIBM) Poznan University of Economics, Nottingham Trent University, Nottingham Business School (UK) -https://ue.poznan.pl/uep-ntu/
 • Członek Rady Wydziału Gospodarki Międzynarodowej

Pełnione funkcje poza UEP:

Problematyka badawcza
 • Współpraca technologiczna firm/krajów w gospodarce światowej
 • Strategiczne Alianse Technologiczne (STA), alianse strategiczne
 • Konkurencyjność technologiczna i innowacyjność krajów/ regionów
 • Społeczeństwo Informacyjne i Gospodarka Oparta na Wiedzy
 • Międzynarodowe Badania Marketingowe
 • Handel Międzynarodowy
 • Międzynarodowe Transakcje Gospodarcze
Dydaktyka
 • Międzynarodowe Badania Marketingowe - Ćwiczenia
 • Międzynarodowe Badania Marketingowe - Wykład
 • Międzynarodowe transakcje gospodarcze - Ćwiczenia
 • Usługi w obrocie międzynarodowym - Wykład
 • Konkurencyjność Technologiczna i Innowacyjność Przedsiębiorstw w Biznesie Międzynarodowym - Wykład
 • Strategic Technology Alliances - Technological Co-operation in International Business - Lecture
Publikacje
Publikacje zwarte

 1. Ł. Puślecki, "Wpływ współpracy technologicznej krajów rozwiniętych gospodarczo na ich konkurencyjność międzynarodową", Wydawnictwo Naukowe GRADO, Toruń 2010
 2. A. Hadryś, Ł. Puślecki, B. Stępień, „Dokumenty w handlu zagranicznym”, w: „Handel zagraniczny: poradnik dla praktyków”, red. B. Stępień, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE), Warszawa 2012 

Publikacje w czasopismach i zeszytach naukowych

 1. J. Schroeder, Ł. Puślecki (red.) "Gospodarka Międzynarodowa Wyzwania i Nowe Trendy", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011
 2. Ł.Puślecki, M. Staszków, P. Trąpczyński, "International Business Research in Poland: Critical Review of Selected Publications" (w druku)
 3. Ł. Puślecki, M. Staszków, "Nowe formy współpracy firm biofarmaceutycznych", Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (w druku)
 4. Ł. Puślecki, "Analiza strategicznych aliansów technologicznych w sektorze biofarmaceutycznym", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonominczego w Krakowie, Kraków (w druku)
 5. Ł. Puślecki, "Zarządzanie aliansami otwartych innowacji w sektorze biofarmaceutycznym", w : "Przedsiębiorstwo na rynku globalnym", red. J. Schroeder, R. Śliwiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013
 6. Ł. Puślecki, "Sectoral Analysis of Strategic Technology Alliances in years 1980-2006", Intercathedra, No 28/4 Department of Economics and Wood Industry Management, Poznań University of Life Sciences, 2012
 7. Ł. Puślecki, „Proposal for Technological Cooperation and Competitiveness Index (TCCI) of Countries Developing Knowledge-based Economy and Information Society", w: "Modern World Economy. Micro- and Macroeconomic Issues", ed. Tomasz Rynarzewski, Zeszyty Naukowe nr 219, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012.
 8. Ł. Puślecki, "Strategiczne alianse technologiczne w sektorze biofarmaceutycznym - alianse otwartych innowacji" , Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław (w druku)
 9. Ł. Puślecki "Zarządzanie aliansami na podstawie wyników najnowszych badań", w: Handel i inwestycje w semiglobalnym otoczeniu. T. 2, red. J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, Wrocław 2012
 10. Ł. Puślecki, "Współpraca technologiczna UE i USA w latach 1980-2010", w: "Problemy regionalizmu i globalizacji", red. J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011
 11. Ł. Puślecki, "Konkurencyjność technologiczna krajów Triady w latach 1995-2007", Journal of Agribusiness and Rural Development (w druku)
 12. Ł. Puślecki - Propozycja indeksu współpracy i konkurencyjności technologicznej (TCCI) krajów w warunkach kształtowania się gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa informacyjnego, w materiały konferencyjne - Konferencja naukowa: "Współczesna gospodarka światowa. Problemy na poziomie mikro- i makroekonomicznym" : 85-lecie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 5-lecie Wydziału Gospodarki Międzynarodowej, Poznań, 7.04.2011.
 13. Ł. Puślecki, "Rekomendacje dla przedsiębiorstw realizujących współpracę technologiczną w gospodarce światowej", w: "Współpraca i strategie międzynarodowe przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej" red. B. Stępień, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011; 
 14. Ł. Puślecki, "Przykłady realizacji strategicznych aliansów technologicznych we współczesnej gospodarce światowej", Journal of Agribusiness and Rural Development
 15. Ł. Puślecki, ''Analiza współczesnych aliansów strategicznych, w tym technologicznych ", w: "Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym", red. J. Schroeder, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011;
 16. Ł. Puślecki, „Rola aliansów technologicznych we współczesnej gospodarce światowej”, kwartalnik „Ekonomia”, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (w druku) 
 17. Balcerzak A., Borowy M., Cyrek M., Górzyński M., Kruszewski G., Lachowicz M., Matusiak K.B., Matuszewska B., Pangsy-Kania S., Piech K. (red.), Puślecki Ł., Siłka P., Skibiński A., Strzałkowski J., Wisła R. Opinia na temat projektów reform w ramach pakietu „Partnerstwo dla wiedzy”, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa, 9 czerwca 2009 r., http://www.instytut.info/images/stories/badania/Opinia-4.pdf
 18. Ł. Puślecki, „Realizacja aliansów technologicznych w warunkach globalizacji gospodarki światowej na przykładzie krajów Triady i Polski", w: „Współczesne problemy międzynarodowej działalności przedsiębiorstw", red. J. Schroeder, B. Stępień, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009
 19. Ł. Puślecki, "Współpraca technologiczna firm w krajach triady w latach 1980-2007”, w: „Zarządzanie przedsiębiorstwem. Uwarunkowania, strategie, instrumenty”, red. M. Sławińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009
 20. Ł. Puślecki, „Formy realizacji strategicznych partnerstw technologicznych”, Journal of Agribusiness and Rural Development, Zeszyt 2 (8), 2008
 21. Ł. Puślecki, „Analiza wieloczynnikowa Gospodarki Opartej na Wiedzy w krajach triady w oparciu o metodologię KAM 2007”, Journal of Agribusiness and Rural Development, Zeszyt 2 (8), 2008
 22. Ł. Puślecki, „Porównanie Gospodarek Opartych na Wiedzy w krajach triady w oparciu o metodologię KAM 1995 i KAM 2007”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 3/2008, Poznań 2008 
 23. Ł. Puślecki, „Współpraca i rywalizacja technologiczna krajów rozwiniętych gospodarczo w regionalnych ugrupowaniach integracyjnych”, w: Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej, red. T. Rynarzewski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008;
 24. Ł. Puślecki, „Współpraca czy rywalizacja technologiczna w kształtowaniu Globalnej Gospodarki Opartej na Wiedzy i Globalnego Społeczeństwa Informacyjnego na przykładzie modelu dwubiegunowego”, w: Gospodarka – Rynek – Przedsiębiorstwo. Uwarunkowania rozwoju i zasady funkcjonowania, red. M. Sławińska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008;
 25. Ł. Puślecki, „The Lisbon Strategy: European Union's Competitiveness against that of the United States of America in the Process of Globalisation of Contemporary World Economy”, Europäische Akademie Berlin, Berlin 2007
 26. Ł. Puślecki, „The Lisbon Strategy: European Union's Competitiveness against that of the United States of America in the Process of Globalisation of Contemporary World Economy”, Europäische Akademie Berlin, Berlin 2007
 27. Ł. Puślecki, „Strategia Lizbońska – konkurencyjność Unii Europejskiej wobec Stanów Zjednoczonych u progu trzeciego tysiąclecia”, w:, Funkcjonowanie współczesnych gospodarek i przedsiębiorstw. Aspekty globalne, regionalne, sektorowe, red. M. Kokocińska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006;
 28. Ł. Puślecki, „Polityka handlu międzynarodowego Stanów Zjednoczonych Ameryki i Unii Europejskiej w procesie globalizacji współczesnej gospodarki światowej”, w: Teoria i praktyka współczesnej polityki handlu międzynarodowego, red. T. Rynarzewski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005;
 29. Ł. Puślecki, Rynek pracy – wzrost spójności społecznej, Wnioski oraz rekomendacje dla Strategii Lizbońskiej i budowania gospodarki opartej na wiedzy w Polsce: wybrane głosy w dyskusji, w red. E. Okoń-Horodyńska, K. Piech, Strategia Lizbońska a możliwość budowania w Polsce gospodarki opartej na wiedzy – wnioski i rekomendacje, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa 2005;