Działalność

dydaktyczna i naukowa Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wychodzi naprzeciw zachodzącym przemianom w gospodarce światowej oraz związanym z tym zmieniającym się potrzebom rynku edukacyjnego. Postępujący proces globalizacji, przejawiający się w intensyfikacji przepływów towarów, usług i ludzi pomiędzy krajami, rosnącym znaczeniu zagranicznych inwestycji bezpośrednich, pogłębianiu i dynamicznym rozwoju procesów integracyjnych powoduje wzrost zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowane kadry, które są przygotowane do działania w warunkach gospodarki otwartej. Rośnie potrzeba pozyskania fachowej wiedzy zarówno na poziomie makroekonomicznym, głównie z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i procesów integracyjnych, jak również na poziomie branży i przedsiębiorstwa z zakresu finansów międzynarodowych, logistyki międzynarodowej, marketingu międzynarodowego, strategii i polityki konkurencyjności międzynarodowej zarządzania międzynarodowego czy wreszcie odgrywającej coraz większą rolę w gospodarkach narodowych wielu krajów turystyki. Sprostanie powyższym zadaniom poprzez dostarczanie słuchaczom wiedzy na najwyższym jakościowo poziomie jest możliwe dzięki zatrudnieniu przez Wydział wysokiej klasy specjalistów z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, handlu i biznesu międzynarodowego, finansów międzynarodowych, zachowań strategicznych przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, logistyki międzynarodowej, europeistyki, marketingu międzynarodowego oraz turystyki

  Stanowią oni doświadczone zespoły pracowników naukowo - dydaktycznych, które są zaangażowane w badania naukowe i rozwój naukowy kadr w powyższych zakresach.

  Zespoły te współpracując ze sobą w podejmowanych tematach badawczych i obsłudze dydaktycznej kierunku „Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze” gwarantują wysoki poziom kształcenia. Pracownicy Wydziału uczestniczą w pracach międzynarodowych zespołów badawczych, a także w międzynarodowych konferencjach naukowych, wygłaszają wykłady na zagranicznych uczelniach i prowadzą zajęcia dydaktyczne w językach obcych dla studentów polskich i zagranicznych. Wielu pracowników wykonuje prace na rzecz praktyki gospodarczej, polskich i zagranicznych koncernów, instytucji rządowych i samorządowych, instytucji pozarządowych, dzięki czemu możliwe jest dostarczenie studentom wiedzy nie tylko teoretycznej, ale także wiedzy o istotnym wymiarze praktycznym.

  Kształcenie studentów z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych ma stosunkowo długą i bogatą tradycję w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W ocenie studentów oraz wielu pracowników naukowo - dydaktycznych Uczelni kierunek „Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze” jest postrzegany jako jeden z bardziej atrakcyjnych i prestiżowych kierunków prowadzonych w Uniwersytecie, szczególne zainteresowanie wśród maturzystów i przyciąga liczne szeregi kandydatów na studia ekonomiczne. Widoczne jest również ogromne zainteresowanie ze strony studentów zapisujących się na seminaria magisterskie w ramach oferowanych na Wydziale specjalności „ Biznes Międzynarodowy” i „Studiów Europejskich”. Oferta programowa kierunku „Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze” spotyka się z pełnym uznaniem na krajowym rynku edukacyjnym i jest bardzo dobrze oceniana przez licznych pracodawców.

  Studenci Wydziału otrzymują gruntowne, sprofilowane i zarazem głębokie wykształcenie ekonomiczne z szeroko rozumianej dziedziny międzynarodowych stosunków gospodarczych, biznesu międzynarodowego oraz zagadnień integracji europejskiej, łączących w sobie wymiar makroekonomiczny ze znajomością problematyki mikroekonomicznej i wiedzą menedżerską. W trakcie studiów wielu studentów Wydziału odbywa studia na partnerskich uczelniach zagranicznych. Opanowanie rozległej wiedzy umożliwia im podjęcie pracy w polskich przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych i usługowych, korporacjach międzynarodowych, instytucjach europejskich, rządowych i pozarządowych instytucjach i organizacjach zajmujących się zagadnieniami europejskimi w kraju i zagranicą, organach administracji unijnej państwowej i samorządowej, bankach, firmach konsultingowych, firmach logistycznych i transportowych, przedsiębiorstwach i biurach turystycznych. We wszystkich podmiotach, które w istocie tworzą sieć biznesu międzynarodowego, prowadzą globalną działalność eksportowo–importową i tworzą bądź użytkują globalne sieci logistyczno–transportowe.

  Absolwenci Wydziału Gospodarki Międzynarodowej są wysoko cenieni i chętnie zatrudniani przez pracodawców, którzy doceniają ich fachową, porównywalną z międzynarodowymi standardami kształcenia, wiedzę.


  Misja Wydziału

  1. prowadzenie badań naukowych w sferze gospodarki międzynarodowej, upowszechnianie ich wyników oraz poszukiwanie nowych metod badawczych,
  2. kształcenie studentów w zakresie gospodarki międzynarodowej na najwyższym poziomie i na wszystkich szczeblach nauczania,
  3. zacieśnianie i rozszerzanie współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami międzynarodowymi,
  4. budowanie partnerskich relacji pomiędzy pracownikami Wydziału a podmiotami otoczenia i społecznością akademicką.