studia stacjonarne pierwszego stopnia


Zapisu na seminarium dyplomowe należy dokonać
w Katedrze wybranego Promotora w dniach:


3.03.2015 r. – 16.03.2015 r.

 

Liczba uczestników seminarium nie może wynosić więcej niż 12 osób.

Decyzję o zapisie na seminarium podejmuje kierownik seminarium (promotor).

Dziekan dokonuje formalnego przydziału na seminaria na podstawie złożonych kart skierowań, wypełnionych i podpisanych przez kierownika seminarium i studenta.

Równocześnie informuję, że każdy student ma prawo wybrać jedno dowolne seminarium otwarte na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej.

Listę seminariów dyplomowych zatwierdzonych przez Radę Wydziału IGE podaję poniżej wraz z informacją o ich tematyce i stosowanych
przez promotora kryteriach przyjęć.

Wykaz przyjętych seminarzystów będzie na bieżąco udostępniany na stronie internetowej Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej.


Prodziekan Wydziału
Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

dr hab. Dorota Appenzeller, prof. nadzw. UEP


Do pobrania: skierowanie na seminarium

Katedra Badań Operacyjnych                    (bud. B, III piętro, pok. 306)

1. Dr Marcin Anholcer  m.anholcer@ue.poznan.pl

     - Zastosowania badań operacyjnych w ekonomii i zarządzaniu

2. Dr Krzysztof Echaust  k.echaust@ue.poznan.pl

     - Inwestycje finansowe i zarządzanie ryzykiem

3. Dr Helena Gaspars-Wieloch  helena.gaspars@ue.poznan.pl

     - Wielokryterialne wspomaganie decyzji

4. Dr Jacek Kowalewski  jacek.kowalewski@ue.poznan.pl

     - Symulacyjne modele przedsiębiorstw

5. Dr Przemysław Stodulny  p.stodulny@ue.poznan.pl

     - Modelowanie i analiza decyzji marketingowych

6. Dr Aleksandra Wójcicka  aleksandra.wojcicka@ue.poznan.pl

     - Zarządzanie ryzykiem kredytowym przedsiębiorstw


Katedra Ekonometrii                                    (bud. C, IV piętro, pok. 405) 

1. Dr Barbara Będowska-Sójka  barbara.bedowska-sojka@ue.poznan.pl                                  

     - Metody ilościowe na rynku kapitałowym

2. Dr Milda Burzała  m.burzala@ue.poznan.pl

     - Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych i finansowych

3. Dr Anna Domagała  anna.domagala@ue.poznan.pl      

     - Metody ilościowe w badaniu efektywności działania obiektów społeczno-gospodarczych

4. Dr Przemysław Garsztka  przemyslaw.garsztka@ue.poznan.pl    

      - Modelowanie ryzyka na rynku kapitałowym

5. Dorota Wiśniewska  dorota.wisniewska@ue.poznan.pl  

      - Metody ilościowe w analizach finansowych oraz badaniach mikro- i makroekonomicznych         

                         

Katedra Ekonomii Matematycznej            (bud. C, IV piętro, pok. 404)

 1. Dr hab. Roman Kiedrowski  roman.kiedrowski@ue.poznan.pl

     - Dynamika procesów makroekonomicznych                                     

 2. Dr hab. Paweł Kliber, prof. nadzw UEP  p.kliber@ue.poznan.pl

     - Modelowanie rynków finansowych

 3. Dr Michał Konopczyński  michal.konopczynski@ue.poznan.pl

     - Makro- i mikroekonomiczne aspekty integracji europejskiej

 4. Dr hab. Piotr Maćkowiak, prof. nadzw. UEP  p.mackowiak@ue.poznan.pl

     - Metody matematyczne i ich zastosowanie w ekonomii

 5. Dr Karolina Sobczak  karolina.sobczak@ue.poznan.pl       

     - Modele makroekonomiczne wykorzystywane w bankach centralnych


Katedra Informatyki Ekonomicznej       (C.A, XVIII piętro, pok. 1811)

 1. Dr hab. Grzegorz Bartoszewicz, prof. nadzw. UEP  G.Bartoszewicz@kie.ue.poznan.pl

     - Zintegrowane systemy informatyczne – analiza, projektowanie, wdrażanie

 2. Dr Agata Filipowska  a.filipowska@kie.ue.poznan.pl

      - Systemy informacyjne dla przedsiębiorstw

 3. Dr Krzysztof Węcel  K.Wecel@kie.ue.poznan.pl

     - Technologie semantyczne (Semantic Technologies)


Katedra Matematyki Stosowanej                (bud. C, IV piętro, pok. 404)

1. Dr Marcin Bartkowiak  m.bartkowiak@ue.poznan.pl

     - Metody ilościowe w finansach

2. Dr Agata Kliber  agata.kliber@ue.poznan.pl

     - Modelowanie zależności finansowych w okresie kryzysu

3. Blanka Łęt  blanka.let@ue.poznan.pl 

     - Zastosowanie metod ilościowych na rynku finansowym


Katedra Statystyki                                           (bud. C, IV piętro, pok. 405)

 1. Dr Wojciech Roszka  wojciech.roszka@ue.poznan.pl

     - Metody ilościowe w badaniach rynkowych i marketingowych

 2. Dr Marcin Szymkowiak  m.szymkowiak@ue.poznan.pl

     - Metody statystyczne i ich zastosowania w badaniach ekonomicznych

 3. Dr Marek Witkowski  marek.witkowski@ue.poznan.pl

     - Metody badania i oceny wiarygodności podmiotów gospodarczych oraz ryzyka działalności gospodarczej przedsiębiorstw


Katedra Technologii Informacyjnych       (bud. B, parter, pok. 11) 

1. Dr inż. Jacek Chmielewski  chmielewski@kti.ue.poznan.pl

     - Zastosowania aplikacji mobilnych i wielo-urządzeniowych

2. Dr inż. Rafał Wojciechowski  rawojc@kti.ue.poznan.pl

     - Usługi elektroniczne

3. Dr inż. Adam Wójtowicz  awojtow@kti.ue.poznan.pl

     - Bezpieczeństwo biznesu w Internecie

 

Poznań, RW_13.02.2015 r.