Rozprawa doktorska dr Blanki Łęt pt.: "Ekonometryczne modelowanie czynników ryzyka na rynku surowców energetycznych" napisana pod kierunkiem prof. Małgorzaty Doman zajęła I miejsce w IX edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską, organizowanego przez Fundację Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.


Komisja Konkursowa, powołana przez Zarząd Fundacji UEP, oceniała prace według następujących kryteriów: wartości naukowej rozprawy, jasności sformułowania celu badawczego, trafności wyboru metod i narzędzi badawczych, oceny merytorycznej pracy, znaczenia otrzymanych wyników dla reprezentowanej przez autora dyscypliny naukowej), oryginalności podjętej w rozprawie problematyki badawczej (w sformułowaniu problemu badawczego, w zastosowanych metodach badawczych, w syntetycznym, krytycznym spojrzeniu na określoną dziedzinę badawczą, inne), znaczenia podjętej w rozprawie problematyki dla praktyki gospodarczej, znajomości światowej literatury przedmiotu oraz oceny strony formalnej pracy (poprawność, języka, szaty graficznej, przypisów, jakości tabel, wykresów itp.).