DZIEKAN

WYDZIAŁU INFORMATYKI I GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

ogłasza

KONKURS

na stanowisko asystenta w Katedrze Ekonometrii

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki przewidziane w jednolitym tekście Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 r. (Dz. U. poz. 572 z 2012 r., z późniejszymi zmianami) oraz w statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Kandydaci powinni w szczególności:

-   posiadać stopień doktora,

-   wykazać odpowiedni dorobek z zakresu ekonometrii,

-   mieć zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej,

-   znać bardzo dobrze język polski i angielski,

-   posiadać umiejętność nauczania i wykładania w języku polskim oraz angielskim.

Wymagane dokumenty:

-   odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora nauk ekonomicznych lub matematycznych,

-   podanie do Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu o przyjęcie do pracy,

-   życiorys i kwestionariusz osobowy,

-   opinię dotychczasowego pracodawcy lub promotora rozprawy doktorskiej o predyspozycjach Kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej,

-   wykaz publikacji,

-   inne dokumenty, które Kandydat uważa za ważne w związku z ubieganiem się o stanowisko asystenta.

 

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Międzykatedralnym, w pok. 403C (w budynku Uniwersytetu Ekonomicznego przy ul. Towarowej w Poznaniu).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 25 lipca 2016 r.

 

    Kierownik                                            Dziekan Wydziału

Katedry Ekonometrii                   Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

 

Prof. dr hab. Witold Jurek,                       Prof. dr hab. Emil Panek, 

prof. zw. UEP                                         prof. zw. UEP   


        

 

Poznań, dnia 21 czerwca 2016 r.