DZIEKAN

WYDZIAŁU INFORMATYKI I GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań


ogłasza

 

KONKURS

na stanowisko asystenta

 

w Katedrze Informatyki Ekonomicznej

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki przewidziane w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 164, poz. 1365) oraz w statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, zgodnie zasadami zatrudniania zawartymi w załączniku do Zarządzenia nr 96/2017 Rektora UEP z dnia 22 grudnia 2017 roku.

 

Wymagania stawiane kandydatom:

-        stopień doktora nauk ekonomicznych, technicznych lub matematycznych,

-        osiągnięcia w pracy naukowej,

-        doświadczenie w projektach badawczych,

-        znajomość dwóch języków obcych, w tym biegła znajomość języka angielskiego,

-        doświadczenie w realizacji projektów o zasięgu międzynarodowym,

-        mile widziane doświadczenie dydaktyczne.

 

Kandydat winien załączyć do wniosku następujące dokumenty:

-        podanie do Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego o przyjęcie do pracy,

-        życiorys,

-        odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora,

-        inne dokumenty, które Kandydat uważa za ważne w związku z ubieganiem się o to stanowisko

-        zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji do momentu jej zakończenia”.

 

Dodatkowych informacji o pracy na stanowisku przewidzianym Konkursem można zasięgnąć
u Kierownika Katedry Informatyki Ekonomicznej, ul. Towarowe 55, bud. CEUE, pok. 3.30.


Wnioski należy składać drogą elektroniczną na adres: sekretariat.kie@ue.poznan.pl do dnia 23 lipca 2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 25 lipca 2018r. 

 

 

Kierownik Katedry

Informatyki Ekonomicznej

 

 

prof. dr hab. Witold Abramowicz,
prof. zw. UEP

Dziekan Wydziału

Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

 

prof. dr hab. Krzysztof Malaga,
prof. nadzw. UEP

                                        

Poznań, dnia 2 lipca 2018 r.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.), a od 25 maja 2018r. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych także podczas przyszłych rekrutacji, przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym została udzielona zgoda. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podawania przyczyny np. drogą e-mail lub na piśmie (na adres: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań) ze skutkiem na przyszłość. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani,
iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.