DZIEKAN

WYDZIAŁU INFORMATYKI I GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

  

ogłasza

 

KONKURS

na stanowisko asystenta

 

w Katedrze Technologii Informacyjnych

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące warunki: 

·      posiadają tytuł zawodowy magistra z informatyki lub dyscyplin pokrewnych;

·      mają bardzo dobrą znajomość nowoczesnych technik i metod informatycznych;

·      wykazują zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej;

·      znają bardzo dobrze język angielski, w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury naukowej i prowadzenie zajęć dydaktycznych.

 

Kandydaci są proszeni o złożenie do dnia 30 czerwca 2016 r. listu motywacyjnego i życiorysu na adres:

Katedra Technologii Informacyjnych

http://www.kti.ue.poznan.pl/

Budynek CEUE, ul. Towarowa 55

pokój 1.3

tel. 61-639 27 00

lub elektronicznie: cellary@kti.ue.poznan.pl

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 1 lipca 2016 r. 

 

Kierownik Katedry                                  Dziekan Wydziału

Technologii Informacyjnych                    Informatyki i Gospodarki 

                                                               Elektronicznej

Prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary     

prof. zw. UEP                                         Prof. dr hab. Emil Panek, 

                                                               prof. zw. UEP

 

 

 

Poznań, dnia 9 czerwca 2016 r.