DZIEKAN

WYDZIAŁU INFORMATYKI I GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

 

ogłasza konkurs na stanowisko

profesora nadzwyczajnego

w Katedrze Ekonometrii


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki przewidziane w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

 

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 

·         podanie do JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

·         życiorys i kwestionariusz osobowy

·         odpis dyplomu doktora habilitowanego lub tytułu naukowego

·         autoreferat informujący o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności  naukowo-badawczej (wraz z wykazem publikacji)

·         opinię bezpośredniego przełożonego

·         informację o doświadczeniach w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotów ekonomicznych oraz metod ilościowych

·         informacje o działalności organizacyjnej, inne ważne informacje

·         informację o biegłej znajomości języka polskiego w mowie i piśmie

·         informację o biegłej znajomości języka angielskiego lub  innego nowożytnego

 

 

                     Termin zgłoszenia upływa 21 lutego 2017 r.

 

 

Dokumenty (w języku polskim, w trzech egzemplarzach) należy składać w Dziekanacie Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, al. Niepodległości 10, bud. A, pok. 141.

Uniwersytet Ekonomiczny nie zapewnia mieszkania.

 

                                                                     D Z I E K A N

                                       Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

 

 

                                       Prof. dr hab. Krzysztof Malaga, prof. nadzw. UEP

 

Poznań, dnia 1 lutego 2017 r.