Pani Profesor Małgorzata Doman (Katedra Matematyki Stosowanej), która w latach 2009-2013 była członkiem Naukowej Rady Statystycznej, została powołana w jej skład na kolejną kadencję: 2014-2019. Naukowa Rada Statystyczna działa przy Prezesie GUS jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach metodologii badań statystycznych, opiniuje i rekomenduje prace metodologiczne zapewniające doskonalenie systemu badań statystycznych.