Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, został ponownie wybrany w tajnym głosowaniu na członka Komitetu Wykonawczego (ang. Executive Committee) międzynarodowego stowarzyszenia EuroVR Association.

Z inicjatywy dr. hab. inż. Krzysztofa Walczaka Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu od 2010 r. jest członkiem założycielem międzynarodowego stowarzyszenia EuroVR Association. W latach 2004 – 2008 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu uczestniczył w realizacji projektu sieci doskonałości INTUITION, współfinansowanego w ramach 6 Programu Ramowego UE, zrzeszającego ponad 60 europejskich instytucji naukowych i przemysłowych, prowadzących badania naukowe w dziedzinie wirtualnej i wzbogaconej rzeczywistości. Od 2006 roku zespół Katedry Technologii Informacyjnych kierował w tym projekcie pracami naukowej grupy roboczej zastosowań wirtualnej rzeczywistości w kulturze i rozrywce, co miało bezpośredni związek z prowadzonymi w Katedrze pracami naukowymi, implementacyjnymi i wdrożeniowymi, między innymi nad systemem wirtualnych muzeów ARCO. Po zakończeniu dofinansowania projektu INTUITION ze środków europejskich, większość partnerów projektu, wraz z grupą innych instytucji, opowiedziała się za utworzeniem organizacji w formie stowarzyszenia o nazwie EuroVR, zrzeszającego europejskie instytucje prowadzących badania w dziedzinie wirtualnej i wzbogaconej rzeczywistości. Od marca 2012 r. prof. Krzysztof Walczak jest członkiem Executive Commitee EuroVR Association.