Prof. Wojciech Cellary otrzymał osobiste zaproszenie do udziału w pracach Rady Programowej United Nations Global Compact w Polsce. UN Global Compact jest utworzoną w 2000 r. Inicjatywą Sekretarza Generalnego ONZ oraz wiodącą platformą na rzecz rozwoju, implementacji oraz rozpowszechniania odpowiedzialnej i zrównoważonej polityki korporacyjnej. Jako Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ, UN Global Compact posiada mandat do prowadzenia dialogu międzysektorowego biznes – rząd – samorząd, opracowuje raporty, analizy i zestawienia na temat działania biznesu w powiązaniu z prawami człowieka, prawami pracowniczymi, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Poprzez szerokie spektrum działań, współpracę z rządem, administracją publiczną, sektorem prywatnym, organizacjami pozarządowymi i instytucjami naukowymi, UN Global Compact wspiera upowszechnienie 10 zasad Global Compact wśród biznesu na całym świecie, realizację celów ONZ oraz wypracowuje standardy międzynarodowe dla biznesu w oparciu o koncepcję zrównoważonego rozwoju.