Katedra Ekonometrii

Rys historyczny

Działalność naukowa Katedry Ekonometrii od momentu jej powstania

Poznańska ekonometria zawdzięcza swój wieloletni rozwój głównie dzięki działalności Profesora Zbigniewa Czerwińskiego. 


W roku akademickim 1965/66 w ramach Katedry Planowania i Polityki Ekonomicznej ówczesnej Wyższej Szkoły Ekonomicznej (kierowanej przez prof. Seweryna Kruszczyńskiego) utworzony został pod kierunkiem prof. Zbigniewa Czerwińskiego Zakład Ekonometrii, którego jednym z zadań miała być opieka nad otwieranym kierunkiem studiów na Uczelni pod nazwą „Ekonometria i Statystyka”. Pierwszym asystentem Profesora Z. Czerwińskiego został w tym samym roku kończący wówczas studia mgr Edmund Ignasiak.

 

W następnych latach w Zakładzie Ekonometrii zatrudnieni zostali na stanowisku asystenta kolejno: mgr Bogusz Tilgner i mgr Jerzy Kowalak (1968/69), mgr Bogusław Guzik i mgr Tadeusz Różański (1969/70) oraz mgr Wojciech Borucki (1971/72). Trzech z nich – mgr Kowalak, mgr Różański i mgr Borucki – to absolwenci matematyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W następnych latach w Zakładzie podjął pracę kończący studia wraz z pierwszym rocznikiem nowo otwartego na Uczelni kierunku „Ekonometria i Statystyka” mgr Witold Jurek, a także kończący wtedy studium doktoranckie (1973/74) mgr Wojciech Sikora oraz kończący studia na Uniwersytecie Łomonosowa w Moskwie mgr Emil Panek, a także mgr Dorota Hadasik.

 

W roku akademickim 1969/70 w wyniku zmiany struktury organizacyjnej Uczelni, w ramach utworzonego wówczas Wydziału Ekonomiki Produkcji (obok Wydziału Zarządzania) powstał pod kierownictwem prof. Tadeusza Puchalskiego Instytut Ekonometrii i Statystyki. W ramach tego Instytutu znalazł się wówczas – wraz z innymi zakładami, takimi jak: Zakład Matematyki, Zakład Statystyki i Demografii – Zakład Ekonometrii prowadzony przez Profesora Z. Czerwińskiego.

 

W latach 70. XX w. zainteresowania naukowe pracowników Zakładu Ekonometrii ulegały stałemu rozszerzaniu, wykraczając poza ramy klasycznej (już wtedy) ekonometrii. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w zmianie nazwy Instytutu, który od roku akademickiego 1976/77 nosił nazwę Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej, pozostając pod kierownictwem prof. T. Puchalskiego. Profesor Z. Czerwiński – kierujący cały czas Zakładem Ekonometrii – przejął kierownictwo Instytutem w momencie osiągnięcia przez prof. T. Puchalskiego wieku emerytalnego.

 

W wyniku kolejnej, przeprowadzonej w roku akademickim 1989/90 reorganizacji struktury Uczelni, podstawowym jednostkom organizacyjnym przywrócona została nazwa katedr. Z Zakładu Ekonometrii w ramach tej reorganizacji utworzone zostały 3 katedry: Katedra Ekonometrii (pod kierownictwem prof. Bogusława Guzika), Katedra Badań Operacyjnych (pod kierownictwem prof. Edmunda Ignasiaka) oraz Katedra Ekonomii Matematycznej (pod kierownictwem prof. Emila Panka). W zależności od swych zainteresowań naukowch pracownicy Zakładu Ekonometrii znaleźli się w tych trzech Katedrach.

 

Obecnie w Katedrze Ekonometrii zatrudnione są: 

- jedna osoba z tytułem profesora zwyczajnego: prof. Witold Jurek - kierownik katedry, 

- jedna osoba na stanowisku profesora UE: dr hab. Dorota Appenzeller, 

- pięć osób na stanowisku adiunkta

* dr Barbara Będowska-Sójka, 
* dr Milda Maria Burzała, 
* dr Anna Domagała, 
* dr Przemysław Garsztka, 
* dr Dorota Wiśniewska. 


W Katedrze kształci się także dwóch doktorantów - mgr Sergiusz Herman i mgr Bartłomiej Lach.


Od roku 2011 Katedra Ekonometrii jest wyłącznym organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Matematyka i informatyka na usługach ekonomii” imienia profesora Zbigniewa Czerwińskiego.