Uczymy już od 35 000 dni
Aktualności

Grudzień 2013

Pani mgr Magdalena Krupa (absolwentka specjalności inżynieria finansowa na kierunku informatyka i ekonometria) otrzymała drugą nagrodę w VI Konkursie o Nagrodę Prezesa NBP na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych. 

Nagrodzona praca magisterska pt. "Badanie adekwatności kapitałowej z wykorzystaniem testów warunków skrajnych" została przygotowana pod kierunkiem prof. dr. hab. Małgorzaty Doman. Druga absolwentka IF, pani mgr Małgorzata Ćwiek, otrzymała Dyplom uznania za wysoką jakość pracy magisterskiej pt. "Unia walutowa w kryzysie - badanie determinant i współzależności wiarygodności kredytowej państw strefy euro mierzonej notowaniami kontraktów CDS". Promotorem pracy również była prof. dr hab. Małgorzata Doman.


Rozprawa doktorska dr Blanki Łęt pt.:"Ekonometryczne modelowanie czynników ryzyka na rynku surowców energetycznych" napisana pod kierunkiem prof. Małgorzaty Doman zajęła I miejsce w IX edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską, organizowanego przez Fundację Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.Komisja Konkursowa, powołana ptzez Zarząd Fundacji UEP, oceniała prace według następujących kryteriów: wartości naukowej rozprawy, jasności sformułowania celu badawczego, trafności wyboru metod i narzędzi badawczych, oceny merytorycznej pracy, znaczenia otrzymanych wyników dla reprezentowanej przez autora dyscypliny naukowej), oryginalności podjętej w rozprawie problematyki badawczej (w sformułowaniu problemu badawczego, w zastosowanych metodach badawczych, w syntetycznym, krytycznym spojrzeniu na określoną dziedzinę badawczą, inne), znaczenia podjętej w rozprawie problematyki dla praktyki gospodarczej, znajomości światowej literatury przedmiotu oraz oceny strony formalnej pracy (poprawność, języka, szaty graitcznej, przypisów, jakości tabel,wykresów itp.).