Uczymy już od 35 000 dni
Aktualności

Wrzesień 2013

W dniach 2-5 września prof. Małgorzata Doman (Katedra Matematyki Stosowanej) wzięła udział w konfernecji Dynamiczne Modele Ekonometryczne, organizowanej przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na konferencji wygłosiła referat współautorski z prof. Ryszardem Domanem (UAM) pt. "Dynamika powiązań pomiędzy europejskimi giełdami papierów wartościowych w latach 1997-2013".)

W dniach 2-5 września dr Blanka Łęt (Katedra Matematyki Stosowanej) wzięła udział w konfernecji Dynamiczne Modele Ekonometryczne, organizowanej przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruniu. Na konferencji wygłosiła referat pt."Badanie premii za ryzyko za pomocą modelu przełącznikowego typu Markowa MS-ARMA-GARCH-M. Analiza polskiego rynku akcji".)


W dniach 2-5 września dr Agata Kliber (Katedra Matematyki Stosowanej) wzięła udział w konfernecji Dynamiczne Modele Ekonometryczne, organizowanej przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na konferencji wygłosiła referat współautorski z dr Barbarą Będowską-Sójką (Katedra Ekonometrii), pt."Fundamentals or Investor's Expectations? The Dynamics of the Polish Sovereign Credit Default Swaps".)


W dniach 17-18 września prof. Małgorzata Doman uczestniczyła w międzynarodowej konferencji: International Conference on Eurasian Economies odbywającej się w St. Petersburgu (Rosja). Wygłosiła na niej referat współautorski z prof. Ryszardem Domanem (UAM) pt."The Impact of the US Dollar and the Euro on Currencies in Europe and Asia".)


W dniu 16 września rozpoczęły się zajęcia z przedmiotu Matematyka - wstęp, którymi zostali objęci wszyscy studenci rozpoczynający naukę na pierwszym roku studiów dziennych pierwszego stopnia (za wyjątkiem studentów kierunku Polityka społeczna).Zajęcia odbywają sie w ramach Projektu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (zadanie drugie). Jest to już czwarty rok trwania projektu. Opiekunem merytorycznym przedmiotu Matematyka-wstęp na całą uczelnię jest prof. Marian Matłoka.)


Począwszy od bieżącego roku akademickiego przedmiot Projekt z inżynierii finansowej (dla II roku II stopnia specjalności inżynieria finansowa) jest realizowany w ścisłej współpracy z firmą CRISIL Global Research & Analytics http://crisil.com/index.jsp Pracownicy Crisil proponują tematy zadań dla zespołów studentów na podstawie projektów rzeczywiście realizowanych przez firmę, a następnie biorą regularnie udział w zajęciach i ocenie wyników pracy. Przedmiot Projekt prowadzony jest przez prof. Małgorzatę Doman, dr. Marcina Bartkowiaka i dr. Krzysztofa Echausta.)


W dniu 25 wreśnia prof. Marian Matłoka wziął udział w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Iwanickiej na Uniwersytecie Wrocławskim, jako recenzent rozprawy doktorskiej pt." Analiza wpływu zewnętrznych czynników ryzyka na prawdopodobieństwo ruiny w wieloklasowym modelu ryzyka".)