Uczymy już od 35 004 dni
Aktualności

Statystyczna identyfikacja powiązań w przestrzeni społeczno-gospodarczej

Konferencja naukowa 14-15 czerwca 2016 r. (CEUE)

Zasadniczym celem konferencji jest rozeznanie możliwości zastosowania elementów analizy sieciowej do opisu rzeczywistości społeczno-gospodarczej jako dynamicznego układu wzajemnie powiązanych obiektów. Dodatkowo mają być przedstawione działania podejmowane przez służby statystyki publicznej w ramach tworzenia sieci powiązań instytucjonalnych z organami administracji publicznej (rządowej i samorządowej), środowiskiem naukowym, organizacjami społecznymi i podmiotami życia gospodarczego na rzecz polityki spójności, wypełniania wymogów prawa Unii Europejskiej oraz wyznaczania kierunków polityk regionalnych i lokalnych, a także wykorzystania nowych źródeł danych do badania zjawisk społeczno-gospodarczych.


Uczestnikami wydarzenia,  obok służb statystyki publicznej, będą przedstawiciele środowiska akademickiego oraz administracji rządowej i samorządowej, dla których poruszana problematyka ma kluczowe znaczenie w systemie programowania polityki spójności i monitorowania jej efektów. Intencją organizatorów jest, aby wymiana wiedzy i doświadczeń wpłynęła na rozwój badań i zacieśnienie współpracy pomiędzy jednostkami statystyki publicznej,  ośrodkami badawczymi oraz odbiorcami instytucjonalnymi danych statystycznych. Efektem podjętych prac ma być zwiększenie zaspokojenia potrzeb informacyjnych.


W komitecie naukowym znalazły się:

dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP
dr hab. Grażyna Dehnel, prof. nadzw. UEP


Więcej informacji na stronie: sieciPOPT2016.stat.gov.pl