Gospodarka oparta na wiedzy, dysponująca nowoczesnymi technologiami teleinformatycznymi i precyzyjnymi narzędziami analizy ekonomicznej jest u progu XXI wieku największym wyzwaniem cywilizacyjnym Europy. Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej – jedyny tego rodzaju wydział w Polsce – aktywnie uczestniczy w tych przemianach, co jest wymownym dowodem wysokiej pozycji naukowej i dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w kraju i za granicą. 

  

Wydział zatrudnia najwyższej klasy specjalistów z zakresu informatyki, ekonometrii, badań operacyjnych, ekonomii matematycznej i statystyki, o uznanym autorytecie w Polsce i na świecie, prowadzących szeroko zakrojone badania finansowane przez krajowe i międzynarodowe instytucje rządowe oraz pozarządowe. Uprawiana na Wydziale problematyka naukowa obejmuje ważne dla gospodarki obszary badań stosowanych oraz podstawowych: projektowanie i wdrażanie informatycznych systemów zarządzania, budowę i implementację najnowszych technik i technologii przechowywania i przekazywania informacji, gospodarkę elektroniczną, zarządzanie wiedzą, komputerowe wspomaganie decyzji menedżerskich, mikro- i makroekonomiczne zastosowania nowoczesnych narzędzi matematyczno-statystycznych i ekonometrycznych czy wreszcie badania podstawowe w zakresie optymalizacji decyzji ekonomicznych, programowania i ekonomii matematycznej. Wyniki badań są wysoko oceniane przez krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe oraz praktykę gospodarczą, czego wymownym wyrazem są liczne nagrody i wyróżnienia oraz znaczący udział kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału w prestiżowych krajowych i międzynarodowych zespołach badawczych, redakcjach wydawnictw naukowych, firmach konsultingowych, konsorcjach i grupach eksperckich. 

Studenci Wydziału, poza gruntownym wykształceniem ekonomicznym, zdobywają zaawansowaną wiedzę o nowoczesnych metodach ilościowych w ekonomii i biznesie, optymalizacji, prognozowaniu zjawisk gospodarczych, modelowaniu matematycznym procesów społeczno-ekonomicznych i budowie scenariuszy ich rozwoju.Uczą się biegłego posługiwania nowoczesnymi narzędziami informatycznymi, poznają najnowsze technologie teleinformatyczne, zgłębiają złożone techniki programowania komputerów oraz projektowania i obsługi informatycznych systemów zarządzania. 

Absolwenci wyróżniają się wnikliwością badawczą i umysłem analitycznym, są dobrze przygotowani do stosowania w praktyce zaawansowanych metod matematyczno-statystycznych oraz najnowszych narzędzi informatycznych. Znajdują bez trudu zatrudnienie w przedsiębiorstwach, bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, organizacjach oraz instytucjach rządowych i pozarządowych w kraju i za granicą, wszędzie tam gdzie podejmowaniu decyzji ekonomicznych towarzyszy nowoczesny rachunek ekonomiczny. Dysponują rozległą, dostępną dla niewielu wiedzą oraz nieprzeciętnymi umiejętnościami, porównywalnymi z najwyższymi międzynarodowymi standardami wykształcenia ekonomicznego. Dlatego są szczególnie poszukiwani na krajowym i europejskim rynku pracy.