DZIEKAN

WYDZIAŁU INFORMATYKI I GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

ogłasza

 

KONKURS

na stanowisko adiunkta
w Katedrze Ekonomii Matematycznej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki przewidziane w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 164, poz. 1365) oraz
w statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Kandydaci powinni w szczególności:

-   posiadać stopień doktora nauk ekonomicznych lub matematycznych,

-   wykazać odpowiedni dorobek z zakresu ekonomii matematycznej, w szczególności w teorii równowagi ogólnej ,

-   mieć  zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej,

-   znać bardzo dobrze język polski i angielski,

-   posiadać umiejętność nauczania i wykładania w języku polskim.

Wymagane dokumenty:

-   odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora nauk ekonomicznych lub matematycznych,

-   podanie do Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu o przyjęcie do pracy,

-   życiorys i kwestionariusz osobowy,

-   opinia dotychczasowego pracodawcy lub promotora rozprawy doktorskiej
    o predyspozycjach Kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej,

-   wykaz publikacji i inne dokumenty, które Kandydat uważa za ważne w związku z ubieganiem się o to stanowisko.

Dokumenty należy składać w I Sekretariacie międzykatedralnym WIGE Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, pokój 404 bud. C, w terminie do dnia 25.10.2016 r.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 26.10.2016 r.

KIEROWNIK

Katedry Ekonomii Matematycznej

 

 

dr hab. Piotr Maćkowiak, prof. nadzw. UEP

DZIEKAN

Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

 

 

dr hab. Krzysztof Malaga, prof. nadzw. UEP

 

Poznań, dnia 4.10.2016 r.