Do końca semestru zimowego roku akademickiego 2013/2014 odbycie praktyki przez studenta po II roku I stopnia Wydziału było obowiązkowe. Praktyki te realizowane były najczęściej w wybranych przez studentów przedsiębiorstwach i instytucjach państwowych w oparciu o formularz umowy dostępny na stronach Wydziału. Obowiązkiem studenta było również wypełnienie formularzy: zgłoszenia na praktykę (z podaniem jej terminu i deklaracją ubezpieczenia NW lub jego braku – wtedy student był ubezpieczany przez Uczelnię) oraz zatwierdzony przez pracodawcę program praktyki (odpowiednie formularze dokumentów są również dostępne na stronach Wydziału). Wymagane dokumenty zgłoszeniowe weryfikowane i zatwierdzane były przez pełnomocnika Dziekana d/s praktyk studenckich,       a następnie podpisywane przez Prodziekana Wydziału ds. studenckich. Wydział ułatwiał studentom odbywanie praktyk, oferując jako miejsce ich odbycia wybrane katedry. Zaliczenie odbywało się na podstawie wypełnionego i potwierdzonego przez pracodawcę dzienniczka praktyk (również dostępnego na stronach Wydziału). Do zaliczenia praktyki należało przepracować merytorycznie 120 godzin. Potwierdzeniem odbycia praktyki był odpowiedni wpis w indeksie studenta przez Pełnomocnika Dziekana d/s praktyk studenckich.


Nowe programy kształcenia, obowiązujące od roku akademickiego 2012/13 nie przewidują obowiązkowych praktyk studenckich. Obecnie student może odbyć praktykę i uzyskać pisemne potwierdzenie jej odbycia. W organizowaniu praktyk nieobowiązkowych pomaga Pełnomocnik Dziekana d/s praktyk studenckich oraz Biuro karier i relacji z absolwentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.


Studenci studiów stacjonarnych mają możliwość odbycia płatnych staży studenckich i absolwenckich realizowanych w ramach projektu "Kadry dla Gospodarki" (Projekt Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu realizowany w latach 2010 – 2015 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).


Płatne staże przewidziane są dla studentów ostatniego roku studiów stacjonarnych I stopnia i studentów studiów stacjonarnych II stopnia oraz absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, którzy ukończyli UEP nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed momentem ubiegania się o przyjęcie na staż.