Zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach I, II i III stopnia oraz studiach podyplomowych zostały określone w Regulaminie Studiów (Uchwała nr 98 Senatu UEP z dnia 20 kwietnia 2012), Regulaminie Studiów Doktoranckich oraz Regulaminie Studiów Podyplomowych (odpowiednio Uchwała nr 118 i 119 Senatu UEP z dnia 26 kwietnia 2013 r.) i zarządzeniach Rektora.

Wszystkie regulaminy są dostępne na stronie internetowej Uczelni.


Harmonogram roku akademickiego po uchwaleniu przez Senat, ogłasza Rektor nie później niż 31 maja roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się rok akademicki, którego uchwała dotyczy. Szczegółową organizację zajęć na Wydziale określa Dziekan. Dziekan lub uprawniony Prodziekan sprawuje także nadzór nad całym procesem dydaktycznym.

Kierownicy katedr przygotowują propozycje obsady zajęć dydaktycznych. Obsadę zajęć zatwierdza Rada Wydziału. Możliwe jest powierzenie zajęć dydaktycznych osobie niebędącej pracownikiem naukowo-dydaktycznym UEP, po zatwierdzeniu przez Radę Wydziału.

Student kierunku Informatyka i ekonometria realizuje program studiów w ramach indywidualnej ścieżki studiów, którą kształtuje z uwzględnieniem swoich zainteresowań i zdolności, wskazań opiekuna naukowego lub promotora oraz liczby punktów ECTS przypisanej poszczególnym zajęciom. Zaproponowana przez studenta indywidualna ścieżka studiów staje się obowiązująca po jej akceptacji przez Dziekana.

Zgodnie z Regulaminem Studiów UEP, w uzasadnionych wypadkach, na pisemny wniosek studenta, dziekan może wyrazić zgodę na indywidualną organizację zajęć (IOZ).  Rozwiązanie to jest wykorzystywane m.in. w przypadku studentów niepełnosprawnych oraz studentek wychowujących małe dzieci.

Liczebność grup studenckich i roczny wymiar zajęć dydaktycznych na poszczególnych stanowiskach (pensum) oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych określa Senat Uczelni. Minimalną lub określoną zakresowo liczebność grup dla poszczególnych kategorii zajęć określa Uchwała nr 109 Senatu UEP z dnia 29 maja 2011 r.

 

Planowanie zajęć powinno uwzględniać wydolność psychomotoryczną słuchaczy i prowadzących zajęcia.  Zgodnie z wytycznymi Prorektora ds. Dydaktyki liczba godzin dla studentów studiów stacjonarnych nie powinna przekraczać dziewięciu dziennie, natomiast dla prowadzących zajęcia maksymalna liczba godzin w ciągu dnia wynosi osiem. Liczba godzin zajęć nauczyciela akademickiego z jedną grupą wykładową nie powinna przekraczać czterech. Na studiach niestacjonarnych zaocznych liczba godzin dydaktycznych w ciągu jednego dnia może być większa, ale powinna uwzględniać możliwości studentów.

Proces dydaktyczny jest wspierany przez aktywne korzystanie z platformy Moodle. Każdy student Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu posiada konto na platformie Moodle, tworzone automatycznie w momencie rozpoczęcia przez niego studiów i aktywne aż do ich zakończenia. Pracownicy Wydziału mają obowiązek wykorzystywania platformy Moodle w procesie dydaktycznym.

Uzupełnieniem godzin zajęć dydaktycznych są cotygodniowe godziny dyżurów
i konsultacji, które każdy pracownik naukowo-dydaktyczny na początku semestru podaje do wiadomości studentom. Zaleca się, aby osoby prowadzące zajęcia na studiach niestacjonarnych zaocznych ustalały terminy dyżurów w godzinach popołudniowych, by umożliwić studentom studiów niestacjonarnych zaocznych korzystanie z konsultacji.


Uczelnia dostosowana jest do potrzeb studentów z niepełnosprawnością ruchową.