Współczesne kształcenie, to kształcenie celowe. Jego istotą jest osiągnięcie określonych efektów, nie zaś kształcenie samo w sobie. Ramami dla tworzenia oferty programowej są cele strategiczne Uczelni w obszarze dydaktyki sformułowane w Strategii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na lata 2013-2020 (Uchwała nr 63 Senatu UEP z dnia 25 stycznia 2013) oraz wytyczne Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (Uchwała nr 72 Senatu UEP z dnia 22 lutego 2013 r. z załącznikami, Uchwała  nr 129 Senatu UEP z dnia 28 maja 2013 r. oraz Uchwała nr 6 Senatu UEP z dnia 20 września 2013 r. z załącznikiem i Uchwała nr 46 Senatu UEP z dnia 28 lutego 2014 r. z załącznikami).


Programy kształcenia dla każdego poziomu i formy studiów zostały przygotowane tak, aby zostały zrealizowane efekty kształcenia zgodne z odpowiednimi uchwałami Senatu UEP.


Efekty kształcenia dla studiów I i II stopnia określa:

  • dla studiów I stopnia: Uchwała nr 115 Senatu UEP z dnia 26 kwietnia 2013 wraz z załącznikami,
  • dla studiów II stopnia: Uchwała nr 116 Senatu UEP z dnia 26 kwietnia 2013 wraz z załącznikami.

Programy kształcenia dla studiów I i II stopnia dla wszystkich form studiów zostały przygotowane przez Wydziałową Komisję Programową i zatwierdzone przez Radę Wydziału: Uchwała nr 5  z dnia 13 września 2013.


W pracach Komisji Programowej biorą udział przedstawiciele studentów oraz praktyki gospodarczej. Konsultacje z przedstawicielami różnych instytucji z otoczenia gospodarczego pozwalają na optymalne dopasowanie programu kształcenia do wymogów rynku pracy.


Studenci Wydziału mogą wybierać ścieżkę kształcenia spośród czterech specjalności w języku polskim oraz jednej w języku angielskim. Każda specjalność oferuje unikalną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne właściwe swojemu profilowi. Ofertę specjalności zatwierdza Rada Wydziału w roku akademicki poprzedzającym rok wyboru specjalności. Rekrutacja na specjalności prowadzona jest elektronicznie. 


W ofercie dydaktycznej dla studentów każdej specjalności znajdują się przedmioty obowiązkowe oraz do wyboru: podstawowe, kierunkowe oraz specjalnościowe, także przedmioty w języku angielskim.


Dla studiów doktoranckich efekty kształcenia i programy kształcenia są uchwalane przez Radę Wydziału na wniosek Kierownika Studiów Doktoranckich (zgodnie z Regulaminem Studiów Doktoranckich UEP, zał. 1 do Uchwały nr 118 Senatu UEP z dnia 26 kwietnia 2013 r.)


Dla studiów podyplomowych efekty kształcenia i programy kształcenia są uchwalane przez Radę Wydziału na wniosek Kierownika Jednostki Organizacyjnej będącej organizatorem studiów podyplomowych złożony za pośrednictwem Dziekana (zgodnie z Regulaminem Studiów  Podyplomowych  UEP, zał. 1  do Uchwały nr 119 Senatu UEP z dnia 26 kwietnia 2013 r.)


Oferta dydaktyczna Wydziału jest nadzorowana przez Komisję Programową oraz Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia. Oferta dydaktyczna może ulegać zmianie w odpowiedzi na sygnały płynące z praktyki gospodarczej – mogą być uruchamiane nowe kierunki, a te, które nie cieszą się popularnością są zamykane.


Procedurę uruchamiania (oraz zamykania lub modyfikacji) kierunku studiów określa Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Uczelni. Decyzję o uruchomieniu nowego lub modyfikacji kierunku studiów I i II stopnia podejmuje Senat Uczelni na wniosek Rady Wydziału po zasięgnięciu opinii Rektorskiej Komisji ds. Jakości Edukacji (zał. nr 1 do Uchwały nr 72 Senatu UEP z dnia 22 lutego 2013 r.)


Informacje o ofercie dydaktycznej, w tym realizowanych efektach kształcenia i programach kształcenia są udostępniane:

  • na stronie internetowej Uczelni,
  • podczas „Drzwi Otwartych UEP”,
  • w ramach współpracy z wybranymi szkołami wyższymi podczas spotkań, wykładów oraz za pośrednictwem broszur informacyjnych,
  • w ramach współpracy z wybranymi liceami, w programie klas akademickich,
  • w ramach współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi podczas spotkań, wykładów oraz za pośrednictwem broszur informacyjnych.