Efekty kształcenia, przewidywane do osiągnięcia przez studentów Wydziału przez uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych, obejmują wiedzę, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne. Szczegółowy zakres efektów kształcenia na studiach I i II stopnia jest ustalany w formie uchwały Senatu UEP dla poszczególnych kierunków studiów (Uchwały nr 115 i 116 Senatu UEP z dnia 26 kwietnia 2013 roku).


Program oraz efekty kształcenia na studiach III stopnia są ustalane dla kolejnych edycji studiów doktoranckich przez Wydziałową Komisję ds. Studiów Doktoranckich.

Efekty kształcenia na studiach podyplomowych są formułowane według wytycznych Regulaminu Studiów Podyplomowych UEP (Uchwała nr 119 Senatu UEP z dnia 26 kwietnia 2013 r.).


Weryfikacja efektów kształcenia polega na:

  • hospitacjach zajęć,
  • sprawdzaniu wiedzy i umiejętności na zaliczeniach i/ lub egzaminach z przedmiotu w formie określonej w sylabusie przedmiotu,
  • badaniu ankietowym studentów dotyczącym oceny zajęć dydaktycznych,
  • sprawdzaniu wiedzy i umiejętności studentów w czasie egzaminów dyplomowych,
  • zasięgnięciu opinii przedstawicieli studentów w Wydziałowej Komisji Programowej,
  • monitorowaniu zawodowych losów absolwentów Wydziału poprzez portal Uczelni oraz na podstawie wyników Badania Losów Absolwentów prowadzonego w ramach projektu "Kadry dla Gospodarki" (Projekt Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu realizowany w latach 2010 – 2015 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego),
  • systematycznym ich monitorowaniu i modyfikowaniu przy udziale interesariuszy zewnętrznych Wydziału i UEP.