Zapewnienie odpowiedniej jakości kształcenia i jej ciągła poprawa na Wydziale Informatyki    i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wymaga podejmowania wielorakich działań zmierzających do przekazania studentom takiej wiedzy, umiejętności i kompetencji, aby mogli oni z powodzeniem realizować swoje cele naukowe i zawodowe. W celu zagwarantowania właściwego przebiegu procesu kształcenia wdrożono System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej (zwany dalej „Systemem”), opisany w niniejszym dokumencie.


Obejmuje on planowanie, monitorowanie, ocenę i doskonalenie procesu kształcenia na studiach I i II stopnia oraz studiach podyplomowych prowadzonych przez Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (zwany dalej „Wydziałem”). System jest zgodny z misją i polityką dydaktyczną oraz polityką podnoszenia jakości kształcenia zawartą w Strategii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (zwanego dalej „Uczelnią”) na lata 2013-2020 przyjętej Uchwałą nr 63 Senatu UEP z dnia 25 stycznia 2013 (Aneks). Utworzenie Systemu było jednym z celów strategicznych zapisanych w Strategii Wydziału na lata 2013-2020 przyjętej Uchwałą nr 53 Rady Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej z dnia 12 kwietnia 2013 roku.    

                              

Opracowując zasady, procedury i procesy składające się na System uwzględniono:


  • wytyczne Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, uchwalonego przez Senat Uczelni Uchwałą nr 72 (2012/2013) z dnia 22 lutego 2013 roku z późniejszymi zmianami,
  • oczekiwania studentów, pracodawców, kadry akademickiej, partnerów międzynarodowych oraz ministerstwa właściwego dla spraw szkolnictwa wyższego i jego agend,
  • wnioski wynikające z analizy trendów i wymagań w zakresie jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego.