Prace licencjackie i magisterskie

Archiwizacja prac licencjackich i magisterskich powinna odbywać się zgodnie z Zarządzeniem nr 64/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 18 października 2013 roku w sprawie postępowania z egzemplarzami prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) i prac podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

 

Pozostałe prace stanowiące potwierdzenie osiągnięcia przez studentów efektów kształcenia przewidzianych dla określonych zajęć

Pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz doktoranci prowadzący zajęcia dydaktyczne na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej (zwani dalej nauczycielami akademickimi) zobowiązani są do gromadzenia i archiwizowania pełnego zestawu materiałów dydaktycznych (zwanych dalej „Dokumentacją”), które stanowią potwierdzenie osiągnięcia przez studentów efektów kształcenia określonych w sylabusie przedmiotu.


Archiwizacja Dokumentacji powinna być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej.


Archiwizacja Dokumentacji związanej z danym przedmiotem powinna  być zakończona:

  • do 31 marca dla przedmiotów prowadzonych w semestrze zimowym danego roku akademickiego,
  • do 31 października dla przedmiotów prowadzonych w semestrze letnim poprzedniego roku akademickiego.

Komplet zarchiwizowanej Dokumentacji powinien być przechowywany przez okres kolejnych dwóch semestrów następujących po zakończeniu zajęć z danego przedmiotu w pomieszczeniu wskazanym przez bezpośredniego przełożonego danego nauczyciela akademickiego.


Kontrolę nad właściwym przebiegiem archiwizacji Dokumentacji zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczyciela akademickiego sprawuje jego bezpośredni przełożony.


W przypadku przerwania lub zakończenia prowadzenia przez nauczyciela akademickiego procesu dydaktycznego jest on zobowiązany do przekazania Dokumentacji z prowadzonych przez siebie zajęć bezpośredniemu przełożonemu w terminie nie dłuższym niż 30 dni od momentu zaprzestania prowadzenia zajęć dydaktycznych.


Archiwizowana dokumentacja pisemna po zakończeniu okresu jej przechowywania powinna ulec zniszczeniu w sposób zgodny z zasadami postępowania określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.


Komisja ds. Jakości Kształcenia może skontrolować zawartości wybranych kompletów dokumentów  przeznaczonych w danym semestrze do archiwizacji.