Funkcjonowanie Systemu obejmuje cztery obszary działań związanych z właściwą strategią zapewniania jakości kształcenia: planowanie, realizację, monitorowanie oraz doskonalenie. Określają to następujące zadania: 

  • projektowanie działań edukacyjnych,
  • ujednolicenie postępowania w obszarach wyróżnionych w ramach procesu kształcenia,
  • analiza programów kształcenia pod kątem realizacji efektów kształcenia oraz prawidłowej redakcji sylabusów dla poszczególnych przedmiotów,
  • określenie i wdrażanie w praktyce koherentnych zasad oceny studentów,
  • monitoring procesów i programów kształcenia pod kątem zgodności z aktami prawnymi wyższego rzędu, wymienionymi wcześniej w ramach niniejszego dokumentu,
  • propozycje modyfikacji organizacji procesów dydaktycznych,
  • dążenie do ciągłej poprawy jakości i warunków prowadzenia zajęć,
  • wyznaczenie osób odpowiedzialnych za realizacje poszczególnych działań wyróżnionych w ramach Systemu,
  • prowadzenie spójnej polityki informacyjnej o całościowych efektach działań składających się na procesy kształcenia na Wydziale.

Ocenie jakości kształcenia na Wydziale służą wewnętrzne narzędzia, wśród których wyróżnić można: badania ankietowe studentów dotyczące oceny zajęć dydaktycznych, badanie satysfakcji studentów, badanie ankietowe skierowane do absolwentów, hospitacje zajęć, ocena programów i efektów kształcenia (zał. 5, 6 i 7 do Uchwały nr 72 Senatu UEP  z dnia 22 lutego 2013 roku).


Monitorowanie jakości kształcenia przy pomocy Systemu jest realizowane zgodnie z założonym kalendarzem, opracowywanym każdego roku przez Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia.


Właściwe funkcjonowanie Systemu na Wydziale gwarantuje sprawny i zorganizowany przebieg procesu dydaktycznego oraz ciągłą ocenę treści programowych i procesów związanych z nauczaniem. System jest permanentnie weryfikowany pod kątem aktualności i efektywności zastosowanych rozwiązań przez Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia, która działa w porozumieniu z Dziekanem oraz Wydziałową Komisją Programową. Postulowane przez w/w zespoły zmiany w procesach dydaktycznych są zatwierdzane przez Radę Wydziału.


Szczegółowy zakres działań, kompetencje Komisji oraz jej skład na dany rok akademicki są określone w Wewnętrznym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia UEP (zał. 8 do Uchwały nr 72 Senatu UEP z dnia 22 lutego 2013 roku) oraz przez stosowne zarządzenia Rektora i Dziekana.