W dniu 17 maja 2017 roku, prof. dr hab. Bogdan Sojkin oraz dr Dobrochna Mruk-Tomczak wzięli udział w konferencji w Kolegium Rungego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu pt. „Rodzime rośliny strączkowe jako źródło białka paszowego – problemy rynkowe, dylematy żywieniowe”. 
Było to kolejne spotkanie poświęcone zagadnieniom w ramach rządowego programu wieloletniego „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównowa-żonego rozwoju”. Podczas konferencji, przedstawiciele rządu oraz ośrodków naukowych i instytucji zaangażowanych w realizację programu, a także reprezentanci grup interesariuszy żywo dyskutowali nad zaprezentowaną koncepcją warunków rozwoju rynku tych roślin w Polsce. Poruszono kwestie związane z żywieniem zwierząt przy wykorzystaniu białka roślin strączkowych. Na zakończenie wskazano najważniejsze kierunki dalszych działań.