Publikacje

Zarządzanie produktem - teoria, praktyka, perspektywy

pod redakcją 
Jacka Kalla i Bogdana Sojkina,
Wydawnictwo AE w Poznaniu,
Poznań 2008
Dynamiczny wzrost liczby produktów i marek, kanibalizacja rynkowa, skracanie cyklu życia produktów, koncentracja dystrybucji i sprzedaży, czy zróżnicowanie komunikacji rynkowej to zjawiska i procesy rynkowe, które stanowić mogą bardzo czytelne uzasadnienie celowości prowadzenia badań i dyskusji nad skomplikowaną naturą kształtowania współczesnego produktu oraz marki.

Przygotowana publikacja jest kontynuacją wydanych w latach poprzednich monografii prezentujących szerokie spektrum aspektów zarządzania produktem przez uczestników rynku oraz problemów związanych z konstruowaniem portfela produktów oraz marek i efektywnego zarządzania nim.