SKN NEXUS zrzesza studentów i doktorantów zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy w zakresie:
- technologii odnawialnych źródeł energii w tym ze szczególnym uwzględnieniem poszukiwania alternatywnych surowców dla m.in. ogniw słonecznych, 
- gospodarki odpadami,  
- szeroko rozumianej ochrony środowiska.  

Członkowie SKN NEXUS realizują wielokierunkowo swoje tematy badawcze, przeprowadzają teoretyczne analizy oddziaływania wybranych rozwiązań i technologii na środowisko naturalne, wykonują analizy ekonomiczne, a także biorą udział w projektowaniu urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych oraz nawiązują kontakty ze środowiskami i autorytetami zajmującymi się problematyką odnawialnych źródeł energii (m.in. z grupą prof. T. Tańskiego z Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych z Politechniki Śląskiej). Wyniki swoich prac prezentują na konferencjach krajowych i zagranicznych przeznaczonych dla studentów oraz kół naukowych.

Przynależność studentów i doktorantów do SKN NEXUS umożliwia im doskonalenie swoich zainteresowań naukowych i pozanaukowych, a także gruntownie i wszechstronnie przygotowuje do przyszłego życia zawodowego.

Opiekun SKN NEXUS: dr hab. Alfred Błaszczyk, prof. nadzw. UEP