Funkcjonująca w ramach Wydziału Towaroznawstwa UEP Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości skupia zainteresowania badawcze pracowników oraz realizowany proces dydaktyczny na szeroko pojętych zagadnieniach z zakresu chemii, fizyki, biochemii i mikrobiologii oraz dziedzin pokrewnych. Nauki te tworzą fundament przyrodniczej gałęzi towaroznawstwa stanowiąc istotny element jego interdyscyplinarnego charakteru. Dostarczana przez nauki przyrodnicze wiedza oraz pakiet metod analitycznych tworzą narzędzia niezbędne dla kompleksowej analizy jakości wyrobów na wszystkich etapach ich życia od projektowania i pozyskania surowców, poprzez procesy związane z produkcją, dystrybucją, użytkowaniem aż po zagospodarowanie odpadów poużytkowych.

Integracja w ramach jednej komórki organizacyjnej całego spektrum zagadnień z zakresu nauk przyrodniczych w sposób istotny wzmacnia potencjał naukowy Katedry oraz wpływa na rozwój oferty edukacyjnej Wydziału Towaroznawstwa. Ze względu na specyfikę obszaru naukowo-dydaktycznego zajęcia dydaktyczne prowadzone w Katedrze maja miejsce na wczesnych latach studiów. Traktowane są one jako niezbędna baza dla towaroznawczej oceny produktów spożywczych i przemysłowych oraz kompleksowego zarządzania jakością.

 
Wśród najważniejszych zajęć dydaktycznych prowadzonych w KPPJ znajdują się:

·         chemia ogólna,

·         elementy chemii,

·         chemia organiczna,

·         elementy fizyki i metrologii,

·         biochemia,

·         mikrobiologia,

·         przyrodnicze podstawy jakości,

·         wstęp do towaroznawstwa,

·         podstawy biotechnologii żywności,

·         statystyczne sterowanie procesami,


Szeroka problematyka naukowa podejmowana przez liczne grono pracowników naukowych Katedry Przyrodniczych Podstaw Jakości obejmuje m.in.:

-  oznaczanie składników produktów spożywczych i przemysłowych metodami chemicznymi i fizycznymi, w tym metodą NIRS,

-  synteza nowych związków o smaku słodkim oraz gorzkim,

-  produkty spożywcze wzbogacane mikroelementami i witaminami,

-  zastosowania nanotechnologii w kreowaniu nowych towarów rynkowych,

-  mikrobiologia żywności i środowiska,

-  mikrobiologiczna jakość kosmetyków,

-  zjawisko chemorecepcji smaku słodkiego i gorzkiego,

-  biosensory DNA i biosensory enzymatyczne w analizie produktów spożywczych i ochronie środowiska naturalnego,

-  elektrochemiczne metody detekcji genetycznie zmodyfikowanych składników żywności,

-  elektrochemia związków biologicznie czynnych,

-  przeciwdrobnoustrojowe własności nanosrebra,

-  właściwości antagonistyczne i probiotyczne bakterii propionowych,

-  kształtowanie jakości towarów żywnościowych w sferze obrotu,

-  wpływ zarządzania jakością na konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego,

-  akredytacja laboratoriów,

-  statystyczna kontrola procesów,

-  zastosowanie analizy głównych komponentów w towaroznawstwie i fizykochemii organicznej.


Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości jest kontynuatorką tradycji i dorobku swoich poprzedniczek: Katedry Biochemii i Mikrobiologii, Katedry Chemii Ogólnej oraz Katedry Chemii Produktów Naturalnych, z połączenia których powstała w roku 2011.