Uczymy już od 34 752 dni
Pracownicy emerytowani

prof. dr hab. Marian Filipiak

Pracownik emerytowany
Wykształcenie:
- 1971 - Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu
- 1977 - doktor nauk ekonomicznych w zakresie
towaroznawstwa
- 1997 - doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie
technologii chemicznej
- 2010 - profesor nauk technicznych
- 2011 - profesor zwyczajny

Doświadczenie zawodowe:
- 1971 asystent w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
- 1987 – 1988 - szef produkcji w firmie Interfragrances Poznań
- 1991 – 1993 - dyrektor Centralnego Laboratorium Przemysłu Koncentratów Spożywczych w Poznaniu
- 1985-86, 1996 Uniwersytet Rolniczy w Wageningen/Holandia, Departament Biochemii
- 1997-2011 kierownik Katedry Biochemii i Mikrobiologii
- od 2007 kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Towaroznawstwa
- 2011 - profesor zwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Funkcje UEP:
- członek Rady Wydziału Towaroznawstwa
- Przewodniczący Komisji ds. Studiów Doktoranckich i Podyplomowych
- zastępca przewodniczącego Komisji Rektorskiej ds. Ochrony Pracy
- członek Komisji Rektorskiej ds. Nagród Rektora dla Nauczycieli Akademickich
- członek Komisji ds. .Nostryfikacji Dyplomów i Tytułów Zawodowych Uzyskanych Za Granicą

Członkostwo w organizacjach zawodowych:
- Członek Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego,
- Członek Polskiego Towarzystwa Biochemicznego
- Członek ISE – International Society of Electrochemistry
- Członek zespołu redakcyjnego The Scientific World Journal

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:
- Biochemia,
- Biotechnologia
- Metody kontroli zagrożeń mikrobiologicznych w przemyśle
- Biochemia na kierunku Inżynieria biomedyczna Politechniki
Poznańskiej

Charakterystyka działalności naukowo – badawczej:
Biosensory DNA i biosensory enzymatyczne przydatne w analizie produktów spożywczych i ochronie środowiska naturalnego, elektrochemiczne metody detekcji genetycznie zmodyfikowanych składników żywności, elektrochemia związków biologicznie czynnych, mikrobiologia żywności i środowiska

Ważniejsze publikacje (autor lub współautor):

- Tichoniuk M., Gwiazdowska D., Filipiak M., Ligaj M., Electrochemical DNA biosensor for the detection of pathogenic bacteria Aeromonas hydrophila, Electrochimica Acta 2014 nr 128 - Elsevier
- M. Filipiak, (red.) Podstawy biochemii dla towaroznawców, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2009, wydanie II 2014
- Małyska A., Filipiak M., Twardowski T., Opinie ekspertów i praktyków o agrobiotechnologii, Nauka 2013, nr 1, Warszawa : Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN, Warszawa
- Tichoniuk M., Gwiazdowska D., Ligaj M., Filipiak M., Electrochemical detection of foodborne pathogen Aeromonas hydrophila by DNA hybridization biosensor , Biosensors & Bioelectronics, 2010, 26,4
- Ligaj M., Tichoniuk M., Filipiak M., Detection of bar gene enconding phosphinothricin herbicide resistance in plants by electrochemical biosensor ,Bioelectrochemistry, 2008, 74
- Tichoniuk M., Ligaj M., Filipiak M., Application of DNA Hybridization Biosensor as a Screening Method for the Detection of Genetically Modified Food Components , Sensors 2008, nr 8
- Langer J., Barczyński P. Filipiak M., A fast and sensitive continuous flow nanobiodetector based on polyaniline nanofibrils, Microchimica Acta, 2007, 159
- Ligaj M., Musiał W., Jasnowska-Małecka J., Filipiak M., Covalent attachment of single-stranded DNA to carbon paste electrode modified by activated carboxyl groups, Electrochimica Acta , 2006, 51,24
- Filipiak M., Electrochemical Analysis of Polyphenolic Compounds, Analytical Sciences 2001, 17,1667-1670
- Butt, J.N., Filipiak, M., Hagen, W.R., Direct Electrochemistry of Megasphaera elsdenii Hydrogenase”, European Journal of Biochemistry 1997, 245, 116-122,
- Filipiak M., Fludra K., Gościmińska E., Enzymatic membranes for determination of some disaccharides by means of an oxygen electrode, Biosensors & Bioelectronics 1996, 11, 355-364,
- Filipiak M., Zawicki I., Optimization of membranes with glucose oxidase for glucose determination using oxygen electrode" w "Uses of Immobilized Biological Compounds, G.G.Guilbault, M.Mascini - editors, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London, 1993, 161-170,
- Filipiak M., Hagen W.R., Veeger C., Hydrodynamic, structural and magnetic properties of M.elsdenii hydrogenase reinvestigated, Eur. J. Biochem., 1989, 185, 547- 553,

Patenty:
- Kirstein D., Mohr P., Filipiak M., Krauze J., Schubert F., (1983), "Verfahren zur Herstellung von unloeslichen Biokatalysatoren", patent NRD nr 160278, patent polski pt. "Sposób wytwarzania nierozpuszczalnych biokatalizatorów" nr P 128365 (1986)
- Filipiak M., Krauze J., Kirstein D., Mohr P. (1981), "Verfahren zur Immobilisierung von Glucoseoxidase - Katalase Gemischen", Patent NRD nr 152808
-Oczkowski T., Filipiak M., Startery, elektrochemiczny biosensor DNA oraz sposób wykrywania mikroorganizmu Listeria monocytogenes w substancjach organicznych, zwłaszcza w żywności, Patent nr P 200797, 2009

Zgłoszenie patentowe:
- Ligaj M., Tichoniuk M., Mikołajczak A., Filipiak M., Sposób oceny jakości prób kwasów nukleinowych P 408463, 2014

Zainteresowania pozanaukowe:
podróże, narciarstwo, teatr