Pracownicy emerytowani

prof. dr hab. Romuald Zalewski

Pracownik emerytowany
Wykształcenie:
 • 1963- studia wyższe, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 1967- dr, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 1974- dr hab., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 1986- profesor (tytuł), Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • 1991- profesor zwyczajny, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Doświadczenie zawodowe:
 • 1984-2011 kierownik Katedry Chemii Ogólnej 
 • 1977-1981 profesor University of Sulaimanyiah
 • 1994-1996, 1999-2005 kierownik Studiów Doktoranckich
 • 1996-1999 dziekan Wydziału Towaroznawstwa
 • 1990-1996 prorektor Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
 • 1984-1990 dyrektor Instytutu Towaroznawstwa
 • 1975-1977 prodziekan Wydziału Handlowo-Towaroznawczego
Funkcje UEP:
 • członek Senatu UEP
 • członek Senackiej Komisji ds. Statutowo-Regulaminowych
 • członek Kapituły Medalu za Zasługi dla UEP
 • członek Rady Wydziału Towaroznawstwa
 • członek Wydziałowej Komisji ds. Badań Naukowych
Wyróżnienia:
 • 2000 Krzyż Oficerski
 • 1988 Krzyż Kawalerski
 • 1987 Medal KEN
 • 1971- Nagroda Ministra za osiągnięcia w procesie organizacyjnym i dydaktycznym
 • 1975- Nagroda Ministra w dziedzinie badań naukowych (za pracę hab.)
 • 1977-Nagroda Ministra za osiągnięcia w procesie organizacyjnym i dydaktycznym 
 • 1971-nagroda naukowa PTCh
 • 2006- tytuł profesora honorowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • 2009- Indywidualna Wielkopolska Nagroda Jakości
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:
 • Statystyczne sterowanie procesem (wykład)
 • Analiza chemiczna (wykład i laboratoria)
 • Economical aspects of quality (wykład)
Charakterystyka działalności naukowo-badawczej:
Zarządzanie jakością i statystyczna kontrola procesów, innowacyjność przedsiębiorstw, regionów i krajów, klastry biznesowe, ocena jakości wyrobów szybkimi metodami spektroskopowymi wspomaganymi zaawansowanymi metodami statystycznymi.

Członkostwo w organizacjach zawodowych:
 • 1977- Polskie Towarzystwo Towaroznawcze (PTTow)
 • 2001- Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE)
 • 1963- Polskie Tow. Chemiczne (PTCh)
 • 1999- European Association of Agriculture Economists (EAAE)
 • 2006- International Association of Agriculture Economists (IAAE)
 • 2004- Congres of Political Economists (COPE)
  The Competitiveness Institute (TCI)
  International Institute of Informatics and Systemics (IIIS)
 • 2000- Komisja Nauk Towaroznawczych przy Oddz. PAN w Poznaniu (2004-przewodniczący)
  Rada Redakcyjna czasopism naukowych: Journal of Commodity Science i Towaroznawstwo - Problemy Jakości
 • Działalność w innych organizacjach:
  członek Komitetu Wielkopolskiej Nagrody Jakości
  przewodniczący Sądu Konkursowego o Złoty Medal MTP (targi artykułów konsumpcyjnych)
  członek- założyciel Klubu ROTARY Poznań Starówka (w latach 2007/8 wiceprezydent i prezydent)
Najważniejsze publikacje:
 • E. Skawińska, R.I. Zalewski, Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów: Świat-Europa-Polska, PWE Warszawa 2009
 • R.I. Zalewski, Zarządzanie jakością w produkcji żywności (Quality management in food processing), wyd. AE Poznań, 2008
 • R.I. Zalewski, Rola innowacji we wzroście konkurencyjności podmiotów (w:) E. Skawińska i E. Cyrson, Konkurencyjność przedsiębiorstw, wyd. PP Poznań 2010, rozdz. 8.
 • R.I. Zalewski, (red.), Nowe metody statystyczne wspomagające zarządzanie jakością, Komisja Nauk Towaroznawczych PAN, Poznań 2007
 • R.I. Zalewski, Rola planowania eksperymentów w poprawie jakości i innowacyjności (w:)R.I.Zalewski (red.), Nowe metody statystyczne wspomagające zarządzanie jakością, Komisja Nauk Towaroznawczych PAN, Poznań 2007
 • E. Skawińska, R.I. Zalewski, Identyfikacja strategicznych obszarów działalności klastrów i sieci kooperacyjnych w Wielkopolsce (w:) Zarządzanie przedsiębiorstwem, red. E. Skawińska, wyd. Inst. Inżynierii Zarządzania PP, Poznań 2007
 • R.I. Zalewski i A. Maleszka, Statystyczna kontrola procesów (Statistical Process Control), MD nr 154, wyd. AE Poznań, 2005
 • Similarity Models In Ogranic Chemistry, Biochemistry and Related Fields, Ed. By R.I. Zalewski, T.M. Krygowski and J. Shorter, Elsevier 1991
 • R.I. Zalewski, Acid-base properties of carboxylic acids, esters and amides, Ch.8 in: The Chemistry of Acid Derivatives, vol.2, Suppl. B., Ed. S. Patai, Wiley, New York, 1992
 • R.I. Zalewski, Rola jakości w budowie konkurencyjności firmy (Quality as a Competitive Advantage) Ch.4 in: Konkurencyjność przedsiębiorstw- nowe podejście, pod red. E. Skawińskiej, PWN Warszawa-Poznań 2002
 • R.I.Zalewski, Znaczenie jakości jako źródła przewagi konkurencyjnej (Importance of Quality as Source of Competitive Advantage In Wielkopolska Region, Ch.4 in: Problemy wdrażania strategii rozwoju województwa wielkopolskiego, pod red. E. Skawińskiej, PTE Oddz. Poznań, 2002
Zainteresowania pozanaukowe:
Muzyka poważna, opera, windsurfing, podróże, działalność charytatywna.

bud. A, pok. 332,
tel. 61 856 90 36
dyżur:

e-mail: romuald.zalewski@ue.poznan.pl