OGŁOSZENIE

 

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ogłasza otwarty konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta stypendysty w celu realizacji zadań z projektu badawczego pt. „Spektralne odciski palca jako narzędzie badania jakości soków owocowych”, finansowane ze środków przyznanych przez NCN na podstawie decyzji DEC-2016/23/B/NZ9/03591 z dnia 16. 05. 2017 w ramach konkursu OPUS 12-NZ.

 

Wymagania:

- status studenta studiów trzeciego stopnia

- doświadczenie w zakresie metod analizy danych i/lub analizy żywności

- predyspozycje do prowadzenia badań naukowych.

- dobra znajomość języka angielskiego

 

Opis zadań:

Celem projektu jest opracowanie metod oznaczania składników i właściwości wybranych soków owocowych z zastosowaniem technik spektroskopowych i chemometrii.

 

Do zadań doktoranta będzie należał:

- udział w badaniach soków z zastosowaniem metod fizykochemicznych i spektroskopowych i ich analizy z zastosowaniem metod statystycznych i chemometrycznych

- udział w przygotowywaniu manuskryptów publikacji i prezentacji wyników na konferencjach naukowych

 

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ

Termin składania ofert: 20 września 2018 r.

Forma składania ofert: e-mailem na adres ewa.sikorska@ue.poznan.pl lub osobiście

Warunki zatrudnienia:

Okres zatrudnienia w projekcie: 12 miesięcy.

Planowany termin rozpoczęcia pracy: październik 2018 r.

 

Wymagane dokumenty:

- dane kontaktowe

- zaświadczenie potwierdzające status studenta III stopnia studiów

- list motywacyjny

- CV

- informacje o dotychczasowej działalności naukowej, osiągnięciach naukowych, publikacjach, wyróżnieniach, stypendiach naukowych, itp.

- - opinia opiekuna naukowego lub promotora pracy doktorskiej

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

 

Dodatkowe informacje:

Pytania w sprawie konkursu proszę kierować na adres przewodniczącej komisji konkursowej dr hab. Ewy Sikorskiej, prof. nadzw. UEP, ewa.sikorska@ue.poznan.pl, lub kontaktować się osobiście Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, bud. A, pokój 024, al. Niepodległości 10, Poznań.

 

Informacja o konkursie jest zamieszczona na stronie internetowej Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki.

Zasady oceny wniosków określa „Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych” oraz regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauk.